Bible21Žalmy86

Žalmy

1 Mod­lit­ba Davidova. Slyš mě, Hos­po­di­ne, a odpověz, vždyť jsem tak nuzný a ubo­hý!
2 Naživu mě pro­sím zachovej, vždyť jsem ti oddaný! Svému služebníku spásu dej – ­Bože můj, jsi mou na­dějí!
3 Smi­luj se nade mnou, Hospodine, vždyť k to­bě vo­lám ce­lý den!
4 Svého služebníka na­plň radostí, vždyť k to­bě, Pane, svou duši po­vznáším.
5 Ty pře­ce, Pane, jsi dob­rý a soucitný, velice mi­lu­ješ ty, kdo tě vzývají!
6 Moji mod­lit­bu, Hos­po­di­ne, slyš, mých pro­seb vší­mej si.
7 Vzývám tě v den svého soužení, neboť mi od­po­víš.
8 Žádný bůh není, Pane, jako ty, tvým skutkům není podobných!
9 Všech­ny náro­dy, kterés učinil, přijdou se to­bě poklonit, tvé jméno, Pane, oslaví!
10 Vž­dyť ty jsi ve­liký, činíš zázraky, jediný Bůh jsi ty!
11 Svou ces­tu, Hos­po­di­ne, ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti. Mé srd­ce ať se soustředí, abych tvé jméno ctil!
12 Chválím tě, Pane Bože, ce­lým srd­cem svým, tvé jméno chci slavit navěky!
13 Vž­dyť ty mě mi­lu­ješ lás­kou největší, zachránil jsi mě z hloubky záhrobí!
14 Na­dutci po­vsta­li, Bože, pro­ti mně, tlupa násilníků pase po mém živo­tě – ­ti, kdo tě ne­stavějí před se­be!
15 Ty ale, Pane, jsi Bůh mi­lostivý a soucitný, nesmírně trpě­livý, vel­mi věrný a las­kavý.
16 Po­hlédni na mě, smi­luj se prosím, svého služebníka posilni, synu své služebnice da­ruj spa­sení!
17 Dej mi zna­mení své dobroty, aby se moji ne­přá­te­lé stydět museli, až uvi­dí, že jsi byl mou po­mo­cía že ty, Hos­po­di­ne, jsi mě po­těšil!

Bible21Žalmy86

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček