Bible21Žalmy135

Žalmy

1 Haleluja! Chvalte jméno Hospodin, chvalte, Hos­po­di­novi sloužící,
2 vy, kdo sto­jí­te v do­mě Hospodinově, v do­mě naše­ho Bo­ha, v jeho nádvořích!
3 Chval­te Hos­po­di­na – jak dob­rý je Hospodin! Jeho jméno opěvuj­te – jak je nád­herné!
4 Hos­po­din pře­ce Jáko­ba vyvolil, Izrael je jeho zvláštním pokla­dem!
5 Hos­po­din je ve­liký – to vím jistě, nad všech­ny bohy je náš Panovník.
6 Hos­po­din činí, coko­li se mu zachce, jak v ne­bi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlu­bině!
7 On ne­chá od ob­zo­ru stou­pat mraky, k li­jáku připo­juje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic.
8 On po­bil v Egyptě prvorozené, od li­dí až po do­by­tek.
9 Divy a zá­zra­ky se­s­lal, Egyp­te, pro­ti tobě, na te­be, fa­rao­ne, na všech­ny služebníky tvé!
10 On po­razil četné náro­dya mo­cné krále zbil –
11 emo­rej­ského krále Si­cho­nai Oga, krále Bášanu, a všech­ny krále v Kanaánu.
12 Je­jich zemi pak dal za dědictví, dědictví pro Iz­rael, svůj lid!
13 Tvé jméno, Hos­po­di­ne, trvá navěky, tvá památka, Hos­po­di­ne, po všech­na poko­lení.
14 Ano, Hos­po­din ob­hájí svůj lid, se svý­mi služebníky bude lítost mít!
15 Stříbro a zla­to jsou po­han­ské modly, výtvory ru­kou člověčích.
16 Ús­ta mají, a nemluví, oči mají, a ne­vi­dí.
17 Uši mají, a neslyší, v ús­tech ne­mají ani vzdech!
18 Ať jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všich­ni, kdo v ně doufají!
19 Ro­di­no Iz­rae­lova, ve­leb­te Hospodina! Rodino Áro­nova, ve­leb­te Hos­po­di­na!
20 Ro­di­no Levi­ho, ve­leb­te Hospodina! Kdo ctí­te Hos­po­di­na, ve­leb­te Hos­po­di­na!
21 Ze Si­o­nu ať je Hos­po­din ve­le­ben – Je­ruzalém je jeho domovem! Haleluja!

Bible21Žalmy135

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček