Bible21Žalmy48

Žalmy

1 Zpívaný žalm synů Ko­rachových.
2 Ve­liký je Hos­po­din, vší chvály hodný, ve městě naše­ho Boha, na hoře své sva­tosti.
3 Vr­cho­lem krásy, po­těchou vší zeměje hora Si­on, město mo­cného Krále, na svazích se­verních.
4 Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností!
5 Králové to­tiž, když se spolčili, společně k měs­tu při­táh­li.
6 Když na ně po­hléd­li, zůsta­li ohromeni, vyděsili se, náhle utek­li.
7 Zděšením byli tenkrát přemoženi, jako ro­dička se chvě­li bo­lestí
8 tak jako lodě na ši­rém mořiz­mítané větrem východním.
9 O čem jsme slý­cha­li, to jsme uvi­dě­live městě Hos­po­di­na zástupů, ve městě naše­ho Boha – kéž je Bůh upevní až navěky! sé­la
10 Roz­jímá­me, Bože, o tvé lás­ceu­pro­střed tvo­jí sva­tyně.
11 Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála­do všech končin země dosahá. Pravice tvá je plná sprave­dlnosti –
12 hora Sion ať se veselí! Jen ať jásají jud­ské dce­rynad sou­dy Boží­mi!
13 Pro­choď­te Si­on, ko­lem jej obejděte, jeho věže zkus­te spočítat,
14 jeho hrad­by ze srd­ce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vy­právět moh­lipoko­lení, jež při­jde za vá­mi:
15 Ten­to Bůh je náš Bůh na věky věků, on bude naším vůd­cem, dokud jsme naživu!

Bible21Žalmy48

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček