Bible21Žalmy30

Žalmy

1 Žalm Davidův. Píseň k po­svěcení chrá­mu.
2 Vy­vyšovat tě bu­du, Hos­po­di­ne, tys mě pozdvihl, nenechal jsi mé ne­přá­te­le jásat nade mnou!
3 Hos­po­di­ne, Bože můj, k to­bě jsem vo­lal a tys mě uz­dravil.
4 Hos­po­di­ne, duši mou jsi z hro­bu vyvedl, oživil jsi mě, abych do jámy ne­pa­dl!
5 Zpívej­te Hos­po­di­nu, jeho věrní, chvalte památku jeho sva­tosti!
6 Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však ce­lý život provází. Večerní pláč zůstává přes noc, ráno jej ale střídá jásání!
7 Když se mi daři­lo, říkával jsem si: „Mně se nikdy nic nestane!“
8 Ve své přízni, Hospodine, jsi mě jak horu pevně postavil, když jsi pak ale svou tvář skryl, byl jsem vy­děšen!
9 K to­bě, Hos­po­di­ne, volám, tebe, Pane můj, pro­sím o mi­lost.
10 Če­mu pro­spěje pro­li­tí mé krve? K če­mu to bu­de, když padnu do jámy? Bude snad prach tebe oslavovat? Bude snad vy­právět o tvé věrnosti?
11 Slyš, Hos­po­di­ne, smi­luj se nade mnou, prosím, Hos­po­di­ne, buď můj po­mo­cník!
12 Ty jsi ob­rá­til můj nářek v tanec, svlékls mi pyt­lovi­nu, oděls mě ra­dostí!
13 Pro­to ti ze srd­ce zpívám bez ustání, Hospodine, Bože můj, chválím tě navěky!

Bible21Žalmy30

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček