Bible21Žalmy103

Žalmy

1 Žalm Davidův. Dobrořeč, duše má, Hos­po­di­nua ce­lé nit­ro mé jeho svaté­mu jménu!
2 Dob­rořeč, duše má, Hos­po­di­nua nikdy ne­za­po­meň na jeho odměnu!
3 On ti všech­ny tvé viny odpouští, on tě uz­dravuje ze všech ne­mo­cí.
4 On tě vy­ku­puje od smrti v propasti, on tě ko­ru­nuje lás­kou a něžností.
5 On štědře na­plňuje tvé žádosti, mládí ti obnovuje jako or­lovi!
6 Hos­po­din sprave­dlnost zjednává, všem utlačeným k právu po­máhá.
7 Své ces­ty Mo­jžíšovi po­znat dal, synům Iz­rae­le své skutky ukázal.
8 Hos­po­din je mi­lostivý a soucitný, nesmírně trpě­livý a vel­mi las­kavý.
9 Ne­vznáší stále výčitky, nechová zlo­bu navěky.
10 Nena­kládá s ná­mi, jak za­s­louží náš hřích, neodplácí nám pod­le našich vin.
11 Jako je vy­soko nebe nad zemí, tak velkou lás­ku má k těm, kdo ho ctí.
12 Jako je od zápa­du východ vzdálený, tak vzdá­lil od nás naše přestupky.
13 Jako je otec k dě­tem laskavý, tak je las­kavý Hos­po­din k těm, kdo ho ctí!
14 On pře­ce ví, z če­ho jsme složeni, to, že jsme prach, si nosí v pamě­ti.
15 Vž­dyť jako tráva trvá smrtelník, jak polní kvítí kvete si.
16 Po­ryvem vět­ru ale mizí pryč, nezbude památky, kde dříve byl.
17 Hos­po­di­nova lás­ka trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho sprave­dlnost bude i s vnouča­ty
18 těch, kdo jeho smlou­vu dodrží, kdo pa­ma­tují plnit jeho příka­zy.
19 Hos­po­din us­tavil svůj trůn na nebi, svou králov­s­kou mo­cí vládne nade vším!
20 Dob­rořeč­te Hos­po­di­nu, jeho andělé, vy mo­cní hr­di­nové, kteří jeho slovo konáte, vy, kteří jeho slovo plní­te po­s­lušně!
21 Dob­rořeč­te Hos­po­di­nu, všech­ny jeho zástupy, vy, jeho služebníci, kteří jste mu po vů­li!
22 Dob­rořeč­te Hos­po­di­nu, všech­na jeho stvoření, všude tam, kam sahá jeho vládnutí! Dobrořeč duše má Hos­po­di­nu!

Bible21Žalmy103

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček