Bible21Žalmy84

Žalmy

1 Pro předního zpěváka, na gi­tej­ský nástroj. Žalm synů Ko­rachových.
2 Hos­po­di­ne zástupů, jak pře­krásně je ve tvém příbytku!
3 Má duše dych­tí, toužebně vy­hlížík Hos­po­di­novým nádvořím. Mé srd­ce i tělo vo­lajíživé­mu Bohu vstříc!
4 Vž­dyť i ten vrabec do­mov má, hnízdo si naš­la vlaštovka, aby vy­ve­dla svá mláďa­ta – u tvých ol­tářů, Hos­po­di­ne zástupů, Králi můj a Bože můj!
5 Blaze těm, kdo ve tvém do­mě dlí, oslavovat tě bu­dou navěky! sé­la
6 Blaze to­mu, kdo v to­bě sílu na­chází – v srd­ci je připra­ven na ces­tu vy­razit!
7 Vy­prahlým údo­lím když poutníci kráčejí, proměňují je v studnicia první déšť je požeh­náním za­halí.
8 Od síly k síle pu­tují – před Bo­hem na Si­o­nu se všich­ni ukáží!
9 Hos­po­di­ne, Bože zástupů, slyš mou modlitbu, popřej mi slu­chu, Bože Jákobův! sé­la
10 Ští­te náš, Bože, pohlédni, svého po­mazaného za­hrň mi­lostí!
11 Je­den den ve tvých nádvoříchje lepší než jin­de na tisíc! V do­mě svého Boha chci po­stávat u prahu, než abych byd­lel v příbyt­cích ničemů.
12 Vž­dyť Hos­po­din Bůh je slun­ce i štít! Milost i slávu dává Hospodin, neupře žádné dob­ro upřímným.
13 Hos­po­di­ne zástupů, blaze člověku, jenž v to­bě skládá důvě­ru!

Bible21Žalmy84

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček