Bible21Žalmy141

Žalmy

1 Žalm Davidův. Volám tě, Hos­po­di­ne, ke mně pospíchej, vyslyš můj hlas, když vo­lám tě!
2 Kéž je má mod­lit­ba před te­bou kadidlem, večerní obětí kéž jsou mé ruce zvednuté!
3 K mým ústům, Hos­po­di­ne, po­stav stráž, bránu mých rtů pro­sím chraň.
4 Nenech mé srd­ce ke zlu zamířit, ať se neúčastním skutků ničemnýchs lid­mi, kteří jsou zločin­ci – ať ani ne­oku­sím je­jich lahůdky!
5 Ať mě sprave­dlivý tře­ba i bije, jen ať jsem na­po­mínán přítelem, ať mi však hlavu ne­mažou niče­mové – pro­ti je­jich zločinům stále mod­lím se!
6 Až je­jich vůd­cové bu­dou svrženi ze skály, jak dobře mlu­vil jsem, všich­ni po­znají.
7 Jako když oráč rozčís­ne bráz­du v zemi, poletí je­jich kosti do chřtánu pod­světí!
8 Já k to­bě, Hos­po­di­ne, Pane, upírám oči, na tebe spo­léhám, nenech mě za­hynout!
9 Chraň mě před pastí, kte­rou mi nastražili, před léč­ka­mi těch zločin­ců!
10 Niče­mové ať padnou do svých vlastních sítí – já za­tím uniknu!

Bible21Žalmy141

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček