Bible21Žalmy45

Žalmy

1 Pro předního zpěváka, na nápěv „Lilie“. Poučný žalm synů Ko­rachových. Píseň o lás­ce.
2 Půvabná píseň mi ze srd­ce plyne, králi předkládám verše svéjazykem hbi­tým jak pero písaře:
3 Ze všech li­dí jsi nejkrásnější, milostí kanou tvo­je rty – sám Bůh ti žeh­ná navěky!
4 Připevni, hr­di­no, k boku meč, ukaž se v les­ku a slávě své,
5 v té slávě vítězně vy­jeď do bo­jeza prav­dy a poko­ry sprave­dlivou věc – tvá pravice zmůže věci úžasné!
6 Tvé šípy, krá­li, os­t­ré jsou, národy sko­lí před tebou, srdce tvých soků za­sáhnou!
7 Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo sprave­dlnosti je žezlo vlá­dy tvé.
8 Mi­lu­ješ sprave­dlnost a zlo nenávidíš; to pro­to tě Bůh, tvůj Bůh, po­mazalo­le­jem ra­dosti nad spo­lečníky tvé!
9 Myr­hou, aloí a kasií voní rou­cha tvá, z paláců slo­novi­ny se těšíš harfa­mi.
10 Dce­ry králů jsou mezi tvý­mi skvosty, po pravici ti sto­jí manželkaofi­r­ským zla­tem oděná.
11 Po­s­lyš, dce­ro, hleď a poslouchej: Na svůj lid i na dům otce za­po­meň,
12 vž­dyť po tvé kráse touží král – před ním se skloň, on je tvůj pán.
13 I město Týr ti při­ne­se dary, velmoži národů se před te­bou pokoří!
14 Králov­ská dce­ra ve vší slávě čeká v pokoji, svůj šat má zla­tem protkaný.
15 V ba­revném rou­chu ji vedou ke králi, za ní jdou pan­ny, družičky – k to­bě při­chází!
16 Ra­dostný jásot je provází, do králova paláce vstu­pují.
17 Místo svých ot­ců bu­deš mít děti; učiníš je kníža­ty po ce­lé ze­mi!
18 Tvé jméno chci připo­mínat po všech­na pokolení, ať tě na věky věků chválí náro­dy!

Bible21Žalmy45

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček