Bible21Žalmy34

Žalmy

1 Žalm Davi­dův, když před Abi­me­le­chem před­stíral šílen­ství, a když jím byl vy­hnán, ode­šel.
2 Ve­le­bit budu Hos­po­di­na v každém čase, jeho chválu budu mít na rtech navěky!
3 Hos­po­di­nem pochlu­bím se z ce­lé své duše, ať to slyší ponížení a ať se ra­dují!
4 Se mnou Hos­po­di­na oslavujte, jeho jméno spo­lu vy­vyš­me!
5 Hledal jsem Hos­po­di­na a od­po­věděl mi, ze všech mých obav mě vy­táhl.
6 Ti, kdo jej vy­hlížejí, bu­dou jen zářit, nebudou v hanbě skrývat tvář!
7 Když chudák vo­lal, Hos­po­din slyšel, ze všech úzkostí jej za­chránil!
8 Hos­po­dinův an­děl svůj tá­bor kla­de­ko­lem jeho cti­te­lů, aby je uhá­jil.
9 Okus­te a viz­te, jak dob­rý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj!
10 Ctě­te Hos­po­di­na, jeho svatí, vždyť jeho cti­te­lům nic ne­schází.
11 I draví lvi někdy strádají a hladovějí, hledajícím Hos­po­di­na však žádné dob­ro ne­chybí.
12 Po­jď­te, synové, po­s­lou­chej­te mě, úctě k Hos­po­di­nu vás vy­učím:
13 Chce někdo pro­žít šťastný život, chce někdo oku­sit dob­ré dny?
14 Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech ať není žádná lest.
15 Odmí­tej zlo a ko­nej dobro, usiluj o pokoj a ne­chej se jím vést.
16 Hos­po­di­novy oči hledí ke spravedlivým, své uši na­klání k je­jich vo­lání.
17 Zločin­cům se však Hos­po­din staví tváří, aby je­jich památku ze země vy­mý­til.
18 Vo­lání sprave­dlivých Hos­po­din slyší, vysvobodí je ze všech úzkostí!
19 Hos­po­din je blízko ztrápeným srdcím, sklíčené v du­chu za­chrání!
20 Mno­há trápení za­žívá spravedlivý, Hospodin jej ale ze všech vy­pro­stí.
21 On střeží všech­ny jeho kosti, jediná z nich se ne­zlo­mí!
22 Niče­ma za­hyne kvů­li své zlosti, nepřátelé sprave­dlivého bu­dou ztrestáni.
23 Hos­po­din vy­koupí svo­je služebníky, nebudou od­sou­zeni, kdo v něho doufají.

Bible21Žalmy34

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček