Bible21Žalmy59

Žalmy

1 Pro předního zpěváka, na nápěv písně „Nevyhlazuj!“ Zlatý zpěv Davi­dův, když Saul ne­chal hlídat jeho dům, aby ho mohl za­bít.
2 Zbav mě mých ne­přá­tel, Bože můj, před útočníky mě ochraňuj.
3 Zbav mě těch zlosynů, zachraň mě od těch vrahounů!
4 Po­hleď, Hos­po­di­ne – v zálo­ze na mě číhají, všichni ti si­láci se na mě sbírají, i když jsem bez­úhonný, ne­vinný!
5 Pro nic za nic se sbíhají, na mě se chystají, povstaň mi na po­moc, jen po­hlédni!
6 Hos­po­di­ne Bože zástupů, Bože Iz­rae­le, procitni, potrestej všech­ny ty pohany, neměj sli­tování s pod­lý­mi zločin­ci! sé­la
7 Večer se vracejí, ště­kají jako psi, po ce­lém městě běhají.
8 Po­hleď, co ús­ty prskají! Svými rty bodají jako dý­ka­mi – mys­lí si: „Kdo to uslyší?“
9 To­bě jsou, Hos­po­di­ne, jen pro smích, všem těm po­hanům se vy­smíváš.
10 Ty jsi má sí­la, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad!
11 Bůh ve své lás­ce jde mi naproti, z ne­přá­tel činí mi pas­tvu pro oči.
12 Ještě je ne­po­bíjej, můj lid by zapomněl, mocně však jimi otřes a po­niž je, Pane můj, vž­dyť jsi náš štít!
13 Za hří­chy je­jich úst, za slova je­jich rtůje­jich vlastní pý­cha kéž by je lapila! Za všech­ny je­jich klet­by, za všech­ny lži
14 vy­hlaď je ve svém hněvu, vy­hlaď dočista! Jen ať se do­zví zem­ské končiny, že Bůh je vlád­cem Jáko­ba! sé­la
15 Večer se vracejí, ště­kají jako psi, po ce­lém městě běhají.
16 Sem a tam toulají se, po­travu hledají, o hla­du mu­sejí se ke spánku uložit.
17 Já ale budu o tvé síle zpívat, tvou lás­ku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení.
18 Ty jsi má sí­la, to­bě zazpívám, ty, Bože, jsi můj pevný hrad, Bože, lásko má!

Bible21Žalmy59

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček