Bible21Žalmy122

Žalmy

1 Davi­dova poutní píseň. Raduji se, když slýchávám: „Pojďme do domu Hospodinova!“
2 Naše nohy se brzy postaví, Jeruzaléme, v branách tvých!
3 Je­ruzalém je město výstavné, v je­diný ce­lek semknuté.
4 Do něho stou­pají rodiny, rodiny Hospodinovy, aby oslavi­ly jméno Hospodin, jak je v Iz­rae­li svě­de­ctvím.
5 Zde pře­ce za­sedá soudní dvůr, zde za­sedá dům Davi­dův!
6 Za pokoj Je­ruzalé­ma se modlete: „Ti, kdo tě mi­lu­jí, ať ži­jí pokojně!
7 Pokoj ať vládne ve tvých zdech, v tvých palácích ať je bezpečně!“
8 Pro svo­je bra­t­ry a své přá­te­leza tvůj pokoj chci mod­lit se.
9 Pro dům Hos­po­di­na, naše­ho Boha, chci o tvé dob­ro usi­lovat!

Bible21Žalmy122

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček