Bible21Žalmy2

Žalmy

1 Pro­č vzbouři­ly se náro­dya li­dé vy­mýš­lejí marnosti?
2 Králové svě­ta povstali, vládcové stro­jí spiknutípro­ti Hos­po­di­nu a jeho Po­mazané­mu:
3 „Po­jď­me roz­lá­mat je­jich okovy, shoďme ze sebe je­jich provazy!“
4 Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hos­po­din.
5 Jednou k nim ale v hněvu promluví, ve svém roz­lícení je vy­děsí:
6 „Já sám jsem us­tanovil svého krále­na Si­o­nu – své svaté hoře!“
7 Po­vím, co pro­hlásil Hospodin. Řekl mi: „Jsi můj syn, já jsem ode dneška Ot­cem tvým!
8 Požá­dej mě a já učinímnáro­dy země tvým dědictvím, nejzazší konči­ny tvým vlastnictvím.
9 Že­lez­nou ho­lí je rozdrtíš, roztříštíš je jak hliněné nádoby.“
10 Pro­to, králové, buď­te rozumní, soudcové země, nech­te se poučit.
11 Služ­te Hos­po­di­nu s po­svátnou báznía ve­sel­te se s třesením.
12 Líbej­te „syna“! Kdy­by se rozlítil, na cestě bys­te zhynu­li – je­ho hněv může vzplanout ve chvíli! Blaze všem, kdo v něho doufají.

Bible21Žalmy2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček