Bible21Žalmy41

Žalmy

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davi­dův.
2 Blaze to­mu, kdo mys­lí na ubohé, ve zlý den mu Hos­po­din po­může!
3 Hos­po­din ho uchrání, naživu udrží jej, šťastným na zemi ho učiní, nevydá ho zvů­li ne­přá­tel.
4 Hos­po­din jej po­sílí na lůžku ne­mo­cných – z jeho ne­mo­ci jej zce­la uz­dravíš!
5 Ře­kl jsem: „Hos­po­di­ne, smi­luj se nade mnou, zhřešil jsem pro­ti to­bě, uz­drav duši mou!“
6 Mí ne­přá­te­lé o mně mluví ve zlosti: „Umře už brzo? Už jeho jméno vymizí?“
7 Kdyko­li mě navštíví, mluví lži, podlost si v srd­ci hro­madí, jdou ven a kle­vetí.
8 Všich­ni mí ne­přá­te­lé si o mně šeptají, přičítají mi pou­ze neštěstí:
9 „Zachvá­ti­la ho hroz­ná věc, ze svého lůžka nevstane!“
10 Dokon­ce i můj pří­tel, je­muž jsem důvěřoval, ten, který se mnou jídal chléb, pozvedl patu pro­ti mně.
11 Ty se však, Hos­po­di­ne, smi­luj nade mnou, dej, abych vstal a dal jim odpla­tu!
12 Tak­to po­znávám, že máš mě rád, když můj pro­tivník nade mnou nejásá.
13 Ty mě podpíráš, ne­boť jsem nevinný, do své přítom­nosti mě stavíš navěky.
14 Ať je požeh­nán Hos­po­din, Bůh izraelský, od věků až navěky! Amen! Amen!

Bible21Žalmy41

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček