Bible21Žalmy72

Žalmy

1 Pro Šalomouna. Obdař, Bože, krále svým soudem, svou sprave­dlnost dej synu královu!
2 Ať soudí tvůj lid spravedlivě, všechny tvé chudé po právu.
3 Ať hory při­ne­sou lidu blahobyt, pahorky ať sprave­dlnost ský­tají.
4 Ať chudé v tvém lidu král obhájí, děti ubožáka ať ochránía je­jich utlačova­te­le roz­dr­tí!
5 Ať ži­je dál po všech­na pokolení, dokud slun­ce a měsíc trvají.
6 Ať je jak déšť, co na lou­ku se snáší, a jako li­ják, jenž zemi na­pájí.
7 Ať v jeho dnech vzkvétá sprave­dlivýa roz­hojní se blahobyt, až dokud měsíc ne­z­mizí.
8 Ať panuje od moře až k moři, od ře­ky Eufrat po svě­ta kraj.
9 Ať se mu klaní obyva­te­lé pouští, jeho ne­přá­te­lé ať lížou prach!
10 Ať mu králové z os­t­rovů i moří složí pocty, králové Sá­by i Še­by ať mu dary při­ne­sou.
11 Ať se mu všich­ni králové klaní, všechny náro­dy ať slouží mu!
12 Chudáka v jeho křiku jis­tě vy­svo­bodía také ubožáka, jenž nemá po­mo­ci.
13 S ne­bo­hým chudákem bude mít soucit, život chudákům za­chrání.
14 Vy­svo­bodí je od křiv­dy a vydírání, jejich krev to­tiž draze cení si!
15 Ať ži­je král, zlato ze Sá­by ať mu dávají! Ať se za něho stále modlí, celý den ať mu žeh­nají!
16 Ať hojnost obi­lí je vž­dy v zemi, dokonce na hor­ských vrcholcích! Ať jeho kla­sy jak Li­banon se vlní, jeho měs­ta ať kvetou jak tráva na po­li!
17 Ať jeho jméno trvá navěky, dlouho jak slun­ce ať jeho věhlas vydrží! Ať jsou v něm požeh­ná­ny všech­ny národy, za blaženého ať jej pro­hlásí!
18 Ať je požeh­nán Hos­po­din Bůh, Bůh izraelský, ten, který je­diný divy působí!
19 Jeho slavné jméno ať je požeh­nané navěky, jeho slávy ať je plná ce­lá zem! Amen! Amen!
20 Zde končí mod­lit­by Davi­da, syna Jišajova.

Bible21Žalmy72

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček