EkumenickýŽalmy17,1

Žalmy 17:1

Dávidova mod­lit­ba. Vy­počuj, Hos­podin, spravod­livú žiadosť, venuj po­zor­nosť môj­mu volaniu! Na­kloň sluch k mojej mod­lit­be plynúcej z perí, čo ne­klamú.


Verš v kontexte

1 Dávidova mod­lit­ba. Vy­počuj, Hos­podin, spravod­livú žiadosť, venuj po­zor­nosť môj­mu volaniu! Na­kloň sluch k mojej mod­lit­be plynúcej z perí, čo ne­klamú.
2 Ty sám roz­hod­ni o mne, tvoje oči vidia, čo je správ­ne.
3 Skúmaš mi srd­ce, po­zoruješ ma v noci, skúšaš ma a nijakú ne­právosť si nenašiel, ani úmysel, ktorý by prešiel cez pery.

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

1 Mod­lit­ba Dávidova. Počuj, Hos­podine, spraved­livosť! Po­zoruj, prosím, moje volanie! Na­kloň svoje uši k mojej mod­lit­be, k­torej nehovorím falošnými rtami.

Evanjelický

1 Dávidova mod­lit­ba. Čuj, Hos­podine, spravod­livú vec! Po­zoruj môj nárek! Na­slúchaj mojej mod­lit­be z úst, ktoré ne­klamú!

Ekumenický

1 Dávidova mod­lit­ba. Vy­počuj, Hos­podin, spravod­livú žiadosť, venuj po­zor­nosť môj­mu volaniu! Na­kloň sluch k mojej mod­lit­be plynúcej z perí, čo ne­klamú.

Bible21

1 Mod­lit­ba Davidova. Slyš, Hos­po­di­ne, mou sprave­dlivou při, mému vo­lání po­přej sluch, vyslechni moji mod­lit­bu – vy­chází ze rtů be­ze­lstných.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček