EkumenickýŽalmy19,8

Žalmy 19:8

Hos­podinov zákon je do­konalý, občer­stvuje dušu. Hos­podinovo roz­hod­nutie je spoľah­livé, ne­skúseného robí múd­rym.


Verš v kontexte

7 Na jed­nom kraji nebies vy­chádza, na druhom za­padá; nič sa ne­skryje pred jeho páľavou.
8 Hos­podinov zákon je do­konalý, občer­stvuje dušu. Hos­podinovo roz­hod­nutie je spoľah­livé, ne­skúseného robí múd­rym.
9 Hos­podinove príkazy sú správ­ne, srd­ce na­pĺňajú radosťou. Hos­podinov príkaz je jas­ný, očiam dáva svet­lo.

späť na Žalmy, 19

Príbuzné preklady Roháček

8 Zákon Hos­podinov je do­konalý, občer­stvujúci dušu; svedoc­tvo Hos­podinovo ver­né, ktoré robí pros­tého múd­rym.

Evanjelický

8 Zákon Hos­podinov je do­konalý, občer­stvuje dušu, svedec­tvo Hos­podinovo je hod­nover­né, múd­rym robí pros­tého.

Ekumenický

8 Hos­podinov zákon je do­konalý, občer­stvuje dušu. Hos­podinovo roz­hod­nutie je spoľah­livé, ne­skúseného robí múd­rym.

Bible21

8 Hos­po­dinův Zákon je dokonalý, život do duše navrací. Hospodinova svě­de­ctví jsou věrná, i pro­sté činí moud­rý­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček