RoháčekIzaiáš60

Izaiáš

Budenie cirkvi vidieť slávu z milosti.1 Po­vs­taň a svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svet­lo, a sláva Hos­podinova vzišla nad tebou! 2 Lebo hľa, tma po­kryje zem a mrákava národy, ale nad tebou vzíde Hos­podin ako sln­ko rána, a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou. 3 A národy poj­dú za tvojím svet­lom a kráľovia za bles­kom, k­torý sa bude skvieť nad tebou. 4 Po­z­dvih­ni svoje oči na­okolo a vidz! Tí všet­ci sa shromaždia a prijdú k tebe! Tvoji synovia prij­dú z ďaleka, a tvoje dcéry budú chované pri t­vojom boku. Mnohé národy prijdú s bohatstvom na slávu Hospodinovu.5 Vtedy uvidíš a budeš žiariť radosťou, a tvoje srd­ce sa bude strachovať a rozšíri sa, lebo sa ob­ráti k tebe množs­tvo mora, sila národov prij­de k tebe. 6 Množs­tvo veľb­lúdov ťa po­kryje, dromedári z Madianska a z Éfy; tí všet­ci prij­dú zo Šeby, donesú zlato a kadivo a s radosťou budú zves­tovať chvály Hos­podinove. 7 Všet­ky stáda drob­ného dobyt­ka Kédara sa shromaždia k tebe, barani Nebajota ti budú svätos­lúžiť; vy­stúpia príjem­nou obeťou na môj ol­tár, a tak oslávim dom svojej slávy. 8 A povieš: Kto sú títo, ktorí to letia ako hus­tý ob­lak a jako holubi do svojich dier? 9 Lebo na mňa čakajú os­trovy a lode Taršíša najprv, aby do­pravily tvojich synov z ďaleka, ich strieb­ro a ich zlato s nimi, na meno Hos­podina, tvoj­ho Boha, a na s­lávu Svätého Iz­raelov­ho, lebo ťa os­lávi. 10 A synovia cudzin­ca vy­stavia tvoje múry, a ich kráľovia ti budú svätos­lúžiť, lebo som ťa zbil vo svojom hneve a vo svojej blaho­vôli zľutujem sa nad tebou. 11 Tvoje brány budú vždyc­ky ot­vorené, nebudú za­vierané ani vod­ne ani vnoci, aby do­pravili k tebe silu po­hanov, aj ich kráľovia budú do­vedení. 12 Lebo národ a kráľov­stvo, ktoré by ti ne­slúžily, za­hynú, a také národy is­tot­ne spust­nú. 13 Sláva Libanona prij­de k tebe, jedľa, jasen a zelenec spolu, oz­dobiť mies­to mojej svätyne, a tak oslávim mies­to svojich nôh. Miesto strádania budú mať vykúpení nevysloviteľnú slávu.14 A poj­dú k tebe zo­hnutí synovia tých, ktorí ťa trápili, a budú sa klaňať ku spod­ku tvojich nôh všet­ci tí, ktorí tebou po­hŕdali, a budú ťa volať mes­tom Hos­podinovým, Si­onom, p­ríbyt­kom Svätého Iz­raelov­ho. 15 Mies­to toho, že si bol opus­tený a nenávidený, takže nebolo toho, kto by bol prešiel cez teba, učiním ťa večnou pýchou a radosťou po­kolenia a po­kolenia. 16 A budeš ssať mlieko národov i pr­sia kráľov budeš ssať a po­znáš, že ja Hos­podin som tvojím spasiteľom, a tvojím vy­kupiteľom sil­ný Jakobov. 17 Mies­to medi do­pravím zlata a mies­to železa do­pravím strieb­ra a mies­to dreva medi a mies­to kamenia železa a dám ti za vr­ch­nosť po­koj a za správ­cov spraved­livosť. 18 Ne­počuje sa viacej v tvojej zemi o násilí, spus­tošení a skrúšení v tvojich hraniciach, a na­zveš svoje múry spasením a svoje brány chválou. 19 Nebude ti viacej sl­n­ce za svet­lo vod­ne, ani čo do bles­ku, nebude ti svietiť mesiac, ale Hos­podin ti bude večným svet­lom a tvoj Bôh tvojou okrasou. 20 Nezaj­de viac tvoje sl­n­ce, a tvoj mesiac sa ne­skryje, lebo Hos­podin ti bude večným svet­lom, a bude koniec dňom tvoj­ho smút­ku. 21 A čo do tvoj­ho ľudu, všet­ci budú spraved­liví, na veky budú dedične vlád­nuť zemou, mlád­nik môj­ho sadenia, dielo mojich rúk, aby som bol os­lávený. 22 Naj­menší bude v tisíc, a naj­chatr­nejší sa rozm­noží v sil­ný národ. Ja Hos­podin to rých­le učiním jeho času.

RoháčekIzaiáš60