RoháčekIzaiáš4

Izaiáš

Očistené ostatky. Stán Boží.1 A toho dňa sa chopí sedem žien jed­ného muža a po­vedia: Budeme jesť svoj vlast­ný chlieb a budeme sa od­ievať svojím vlast­ným rúchom, len nech sa menujeme po tebe, od­ním naše po­hanenie. 2 Toho dňa bude mlád­nik Hos­podinov na krásu a slávu a plod zeme na pýchu a okrasu unik­lým z Izraela. 3 A stane sa, že tomu, kto ostane na Si­one unik­núc záhube, a kto zbud­ne v Jeruzaleme, bude sa hovoriť svätý, každému k­to bude zapísaný na život v Jeruzaleme, 4 keď smyje Pán hnusobu dcér Si­ona a vy­plák­ne krv Jeruzalema z jeho stredu, a to duchom súdu a duchom pálčivos­ti. 5 A Hos­podin stvorí nad každým obyd­lím vr­chu Si­ona a nad jeho sláv­nost­ným shromaždením ob­lak vod­ne a dym a blesk plápolajúceho ohňa vnoci, lebo nad každou slávou má byť zastrenie. 6 A bude stánom, aby bol tôňou vod­ne pred horúčavou, útočišťom a skrýšou pred nečasom a dažďom.

RoháčekIzaiáš4