RoháčekIzaiáš3

Izaiáš

Hrozba odňatia dobrej správy.1 Lebo hľa, Panov­ník Hos­podin Zá­stupov od­stráni z Jeruzalema a z Júdu každý druh opory, každú pod­poru chleba i každú pod­poru vody, 2 junáka i bojov­níka, sud­cu i proroka, vešt­ca i star­ca, 3 veliteľa päťdesiatich i váženého rad­cu i múd­reho z remeselníkov ako aj človeka, ktorý sa roz­umie do za­klínačs­tva. 4 A dám im chlap­cov za kniežatá, a nez­bed­né decká budú panovať nad nimi. 5 A ľudia sa budú na­vzájom sužovať, druh druha a blížny blížneho; chlapec sa zúrivo osopí na star­ca a človek bez vážnos­ti na váženého. 6 Lebo brat chopí svoj­ho brata, p­rís­lušníka domu svoj­ho ot­ca, a povie: Máš odev, budeš naším kniežaťom a vez­meš túto sboreninu pod svoju ruku. 7 Ale on pozdvihne s­voj hlas toho dňa a po­vie: Nebudem ja obväzovať rán, keď nie je v mojom dome chleba ani odevu; ne­us­tanovuj­te ma za knieža ľudu. 8 Lebo Jeruzalem klesol, a Júda padol, pre­tože ich jazyk a ich skut­ky proti Hos­podinovi, aby sa priečili očiam jeho slávy. 9 Vzoz­renie ich tvári svedčí proti nim, a svoj hriech ohlasujú ako Sodoma, ani ho netaja! Beda ich duši, lebo sami na seba uvodia zlé na od­platu. 10 Po­vedz­te spraved­livému, že bude dobre, lebo budú jesť ovocie svojich skut­kov. 11 Ale beda bez­božnému, zle bude; lebo mu bude daná od­plata jeho rúk. 12 Po­honičmi môj­ho ľudu sú deti, a ženy panujú nad ním. Môj ľude, tí, ktorí ťa vodia, zvodia ťa a po­hl­cujú ces­tu, ktorou máš ísť. 13 Hos­podin sa po­stavil, aby sa pravotil; stojí, aby súdil národy. 14 Hos­podin prij­de so súdom, aby sa súdil so staršími svoj­ho ľudu i s jeho kniežatami a povie: Vy ste zkazili vinicu; lúpež, vyd­raná od chudobného, je vo vašich domoch. 15 Čo sa vám zdá, že drtíte môj ľud a meliete tváre chudob­ných ako žernov? ! hovorí Pán Hos­podin Zá­stupov. Pomsta pyšným a bujným dcéram Siona.16 A Hos­podin riekol: Pre­tože sa po­vyšujú dcéry Si­ona a chodia s vy­tia­hnutým kr­kom, mihajú očami a chodia sem-ta drob­ným krokom a lákajúc poštrngávajú svojimi nohami, 17 pre­to okydá Pán temeno dcér Si­ona prašinou, a Hos­podin ob­naží ich han­bu. 18 Toho dňa od­stráni Pán okrasu š­tr­n­gavých spôn na ich nohách i zdob­né stuhy na ich čelách i nák­rčné mesiačiky, 19 náušné závesky per­lis­té, zápäst­né retiazky a jem­né závoje, 20 klobúky, nánožné zápony, opas­ky, nádob­ky s voňav­kami a amulety, 21 prs­tene a nános­né ob­rúčky, 22 sláv­nost­né rúcha, plášte, pre­hod­né šat­ky a vačky, 23 zrkad­lá, jem­né košieľky, tur­bany a halien­ky. 24 A stane sa, že bude na­mies­to bal­zamovej vône hnis a na­mies­to oz­dob­ného opasku po­v­raz, mies­to umelých kaderí plešina a mies­to skvost­ného rúcha širokého pre­pásanie s­mútočného vreca a spálenina mies­to krásy. 25 Tvoji mužovia pad­nú od meča a tvoja udat­nosť v boji. 26 A tak budú kvíliť a smútiť jej brány, a ona, d­céra Siona, súc vy­prataná, bude sedieť na zemi.

RoháčekIzaiáš3