RoháčekIzaiáš24

Izaiáš

Kliatba zožerie zem: zrušili večnú smluvu.1 Hľa, Hos­podin vy­prázd­ni zem a spus­toší ju, sprev­ráti jej tvár a rozp­týli jej obyvateľov. 2 A bude kňaz ako človek z ľudu, pán ako jeho sluha, pani jako jej slúžka, predávajúci jako kupujúci, ten, kto si požičiava jako ten, kto vy­požičiava, veriteľ ako dlžník. 3 Zem bude dô­klad­ne vy­práz­dnená a bude dô­klad­ne vy­plienená, lebo Hos­podin hovoril to slovo. 4 Smútiť a vädnúť bude zem; zomd­leje a uvädne okruh sveta, zomd­lejú vy­sokos­ti ľudu zeme, 5 p­retože i tá zem je poškvr­nená pod svojimi obyvateľmi, lebo pre­stúpili zákony, zmenili ustanovenie, zrušili večnú sm­luvu. 6 Pre­to kliat­ba zožerie zem, a pykať budú tí, ktorí bývajú v nej. Pre­to budú horieť obyvatelia zeme, a zo­stane iba mizerný ľud, ale aj toho len málo. 7 Smútiť bude vín­na šťava, zomd­leje vinič, vzdychať budú všet­ci veselého srd­ca. 8 Od­počívať bude veselosť bub­nov, pre­stane ruch roz­pus­tile veselých, utích­ne veselosť citary. 9 Nebudú piť vína pri speve; zhork­ne opoj­ný nápoj tým, ktorí ho pijú. 10 Skrúšené bude mes­to zmät­ku; za­vrený bude každý dom, aby ni­kto ne­vošiel. 11 Nárek bude na uliciach pre víno, za­tem­nená bude všet­ka radosť, od­stehuje sa veselosť zeme. 12 Zo­stane v mes­te púšť, i brána bude po­tlčená v tros­ky. Ostatok chváli Hospodina. Po vykonaných súdoch kraľuje Hospodin.13 Lebo tak bude pro­stred zeme, medzi národami, jako keď nie­kto do­okola ot­lčie olivu, bude jako paber­ky, keď sa do­končí oberačka. 14 Tí, k­torí pozostanú, po­z­dvih­nú svoj hlas a budú plesať: pre veleb­nosť Hos­podinovu jasať budú až hen od mora. 15 Pre­to c­tite a oslavujte Hos­podina v krajinách svet­la, na východe, na os­trovoch mora meno Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho. 16 Od najďaľšieho kraja zeme čujeme pies­ne o kráse spraved­livého. A ja hovorím: Oj, ja biedny, hyniem, hyniem! Beda mi! Ne­ver­ní robia ne­ver­ne a šered­ne robia ne­ver­ní ne­ver­ne. 17 Pachad, pachat a pach, na teba, obyvateľu zeme! 18 A stane sa, že ten, kto bude utekať pred zvesťou strachu, pad­ne do jamy, a ten, kto vy­lezie z jamy, bude lapený v osíd­lo, lebo prieduchy s výsos­ti sa ot­voria, a budú sa triasť zá­klady zeme. 19 Zem bude celá dolámaná; zem bude strašne do­tr­haná; zem bude hroz­ne zmietaná; 20 po­tác­kať a motať sa bude zem ako opilý a bude prenesená sťa koliba na noc, a jej pre­hrešenie sa ťažko doľah­ne na ňu, pad­ne a viacej ne­povs­tane. 21 A stane sa toho dňa, že Hospodin navštívi voj­sko výsos­ti na výsos­ti i kráľov zeme na zemi. 22 A sob­raní budú do­ved­na jako väz­ni do žalára a budú za­vrení vo väzení, ale po mnohých dňoch budú zase navštívení. 23 Mesiac sa bude stydieť, a sl­n­ce sa bude han­biť, lebo Hos­podin Zá­stupov bude kraľovať na vr­chu Si­one a v Jeruzaleme a pred jeho star­cami v sláve.

RoháčekIzaiáš24