RoháčekIzaiáš60,17

Izaiáš 60:17

Mies­to medi do­pravím zlata a mies­to železa do­pravím strieb­ra a mies­to dreva medi a mies­to kamenia železa a dám ti za vr­ch­nosť po­koj a za správ­cov spraved­livosť.


Verš v kontexte

16 A budeš ssať mlieko národov i pr­sia kráľov budeš ssať a po­znáš, že ja Hos­podin som tvojím spasiteľom, a tvojím vy­kupiteľom sil­ný Jakobov. 17 Mies­to medi do­pravím zlata a mies­to železa do­pravím strieb­ra a mies­to dreva medi a mies­to kamenia železa a dám ti za vr­ch­nosť po­koj a za správ­cov spraved­livosť. 18 Ne­počuje sa viacej v tvojej zemi o násilí, spus­tošení a skrúšení v tvojich hraniciach, a na­zveš svoje múry spasením a svoje brány chválou.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

17 Mies­to medi do­pravím zlata a mies­to železa do­pravím strieb­ra a mies­to dreva medi a mies­to kamenia železa a dám ti za vr­ch­nosť po­koj a za správ­cov spraved­livosť.

Evanjelický

17 Mies­to bron­zu prinesiem zlato, mies­to železa prinesiem strieb­ro, mies­to dreva bronz a mies­to kameňov železo. Po­koj ustanovím za tvoju vr­ch­nosť a spravod­livosť za tvoj­ho do­zor­cu.

Ekumenický

17 Na­mies­to bron­zu prinesiem zlato a na­mies­to železa prinesiem strieb­ro, na­mies­to dreva bronz a na­mies­to kameňov železo. Za tvoj­ho správ­cu ustanovím po­koj a za tvoj­ho vlád­cu spravod­livosť.

Bible21

17 Místo bron­zu při­ne­su ti zla­toa místo že­leza stříbro; místo dře­va při­ne­su ti bronza místo ka­mení železo. Tvým správ­cem teh­dy učiním pokoj, tvým vlád­cem bude sprave­dlnost.