RoháčekIzaiáš15

Izaiáš

O zkaze Moábovej.1 Bremä Moábovo. Lebo v noci, v ktorej bude spus­tošené Ar Moábovo, bude umlčané; lebo vnoci bude spus­tošené Kír Moábovo a bude umlčané. 2 Poj­dú hore do chrámu a Díbon na s­voje výšiny, plakať; nad Nébom a nad Médebou bude kvíliť Moáb. Na každej jeho hlave bude plešina, a každá brada bude ostrihaná. 3 Na jeho uliciach si opášu smútočné rúcho drs­né, na jeho po­strešiach a na jeho námes­tiach bude každý z nich kvíliť roz­lievajúc sa v plači. 4 A Chešbon bude kričať i Eleále; až po Jahac bude počuť ich hlas. Pre­to budú žalost­ne kričať ozb­rojen­ci Moábovi; duša každého z nich bude sa chvieť pre neho 5 a povie: Moje srd­ce kričí pre Moába. Oj, jeho závory! Až po Coár počuť krik ako ryk trojročnej jalovice! Lebo plačúc vy­stupujú hore luchit­ským svahom, lebo ces­tou do Choronaima po­z­dvih­nú krik ú­pl­ného skrúšenia, 6 pre­tože vody Nim­ríma budú velikou púšťou, lebo tráva uschne, bylina vy­hynie; nebude ničoho zeleného. 7 Pre­to pre­bytok, k­torého si nadovážili, a ich imanie, k­torého naskladali, od­nesú k po­toku Arabím. 8 Lebo krik obíde všade do­okola kraje Moábove, až do Eg­lai­ma jeho kvílenie, až do Bér-élima zanesie sa jeho kvílenie. 9 Lebo vody Dímona budú pl­né kr­vi, pre­tože na Dímon položím ešte aj prídavky: na tých z Moába, ktorí unik­nú, pošlem ľva jako aj na ostatok zeme.

RoháčekIzaiáš15