RoháčekIzaiáš7

Izaiáš

Obľahnutie Jeruzalema. Zasľúbenie Achazovi.1 A stalo sa za dní Achaza, syna Jotáma, syna Uziášov­ho, jud­ského kráľa, že prišiel Recín, sýr­sky kráľ, a Pekach, syn Remaliášov, iz­rael­ský kráľ, hore k Jeruzalemu do boja proti ne­mu, ale ne­mohol bojovať proti ne­mu. 2 A bolo oznámené domu Dávidov­mu, že vraj Sýrovia sa spolčili s Ef­rai­mom. Vtedy sa za­klátilo jeho srd­ce i srd­ce jeho ľudu, jako sa klátia stromy lesa od vet­ra. 3 Ale Hos­podin riekol Izai­ášovi: Nože vy­j­di oproti Achazovi ty i Šeár Jašub, tvoj syn, ku kon­cu vodovodu hor­ného ryb­níka, na hrad­skú ces­tu poľa val­chárov­ho, 4 a po­vieš mu: Maj na seba po­zor a buď ticho! Neboj sa, a tvoje srd­ce nech nezomd­lieva pre tie dva chvos­ty dymiacich hlav­ní, pre roz­pálený hnev Recína a Sýrov alebo syna Remaliášov­ho! 5 Pre­tože Sýrovia uradili proti tebe zlé, Ef­raim a syn Remaliášov po­vediac: 6 Poďme hore proti Jud­sku a nažeňme mu strachu a vnik­núc do neho strh­nime ho na seba a učiňme v jeho strede kráľom syna Tabealov­ho, 7 tak­to hovorí Pán Hos­podin: Nebude stáť, čo hovoria, ani sa ne­stane. 8 Lebo hlavou Sýrie je Damašek, a hlavou Damašku je Recín, a ešte šesťdesiat­päť rokov, a Efraim bude ro­zdr­tený, takže pre­stane byť ľudom. 9 A hlavou Ef­rai­ma je Samária, a hlavou Samárie syn Remaliášov. Ak ne­uveríte, is­tot­ne ne­ob­stojíte. Znamenie: Panna počne... Immanuel.10 A ešte hovoril Hos­podin Achazovi a riekol: 11 Žiadaj si znamenie od Hos­podina, svoj­ho Boha, žiadaj, už či bude z hlboka dole a či z vysoka hore. 12 Ale Achaz po­vedal: Nebudem žiadať a nebudem po­kúšať Hos­podina. 13 Vtedy riekol prorok: Nože počuj­te, dome Dávidov: Či vám je to málo unavovať ľudí, že unavujete ešte i môj­ho Boha? 14 Pre­to vám dá sám Pán znamenie: Hľa, pan­na počne a porodí syna a na­zve jeho meno Im­manuel. 15 Mas­lo a med bude jesť, do­kiaľ nebude vedieť za­vrh­núť zlé a vy­voliť dob­ré. 16 Lebo prv ako bude vedieť chlapča za­vrh­núť zlé a vy­voliť dob­ré, bude opus­tená zem, ktorá sa ti bridí pre jej dvoch kráľov. Súd nad zemou kráľom Assýrie.17 Hos­podin pri­vedie na teba, na tvoj ľud a na dom tvoj­ho otca dni, jaké ne­prišly odo dňa, ktorého od­stúpil Ef­raim od Júdu, p­rivedie kráľa As­sýrie. 18 A stane sa toho dňa, že Hos­podin za­písk­ne na muchy, ktoré sú na kon­ci riek Egyp­ta, a na včely, ktoré sú v as­sýr­skej zemi, 19 a prij­dú a všet­ky sa usadia v pus­tých odľah­lých údoliach a v skal­ných trh­linách, na všet­kých chras­tinách i na všet­kých lúkach. 20 Toho dňa oholí Pán tou najatou brit­vou, tými zpoza rieky, kráľom As­sýrie, hlavu i vlasy nôh, áno, i bradu oholí ona docela. 21 A stane sa toho dňa, že človek bude chovať kravičku a dvoje drob­ného dobyt­ka. 22 Ale stane sa, že pre množs­tvo mlieka, ktoré nadojí, bude jesť mas­lo, lebo mas­lo a med bude jesť každý, kto po­zos­tane v zemi. 23 A tak­tiež bude toho dňa, že každé mies­to, na ktorom bývalo tisíc kmeňov viniča za tisíc striebor­ných, bude pre tŕnie a bodľač. 24 So strelami a s lučišťom ta prij­de človek, lebo tŕním a bodľačou bude poras­tená celá zem. 25 A čo do všetkých vr­chov, ktoré sa pre­kopávajú motykou, ne­prij­deš na ne, lebo sa budeš báť tŕnia a bodľače, a bude to na to, aby sa ta vy­hnal vôl, a aby to šliapal drob­ný dobytok.

RoháčekIzaiáš7