RoháčekIzaiáš25

Izaiáš

Oslavovanie Hospodina; tresce bezbožných; pevnosť chudobnému.1 Hos­podine, ty si môj Bôh; vy­vyšovať ťa budem, oslavovať budem tvoje meno, lebo si učinil pred­iv­né veci, rady, uradené od pradáv­na, ver­nú prav­du. 2 Lebo si ob­rátil mes­to v hromadu rozvalín, ohradené mes­to v zrúcaninu, paláce cudzozem­cov, aby neboly mes­tom; nebude viacej vystavené na veky. 3 Pre­to ťa bude c­tiť a oslavovať sil­ný ľud ur­put­ný, mes­to ukrut­ných národov sa ťa bude báť. 4 Lebo si bol pev­nosťou chudob­nému, pev­nosťou núdz­nemu, keď mu bolo úzko, útočišťom pred prívalom, tôňou pred horúčavou, lebo vz­tek­lý duch ukrut­níkov je ako príval na stenu. 5 Jako horúčavu vo vy­práh­lej zemi, tak po­tlačíš veselý hlomoz cudzin­cov, ako horúčavu tôňou hus­tého ob­laku. - Po­korí spev ukrut­níkov. 6 A Hos­podin Zá­stupov učiní všet­kým národom hos­tinu tučných vecí na tom­to vr­chu, hos­tinu p­ri kvasenom víne, hos­tinu tučných vecí, pl­ných špiku, kvaseného vína očisteného. Veriaci spasení. Moáb zašliapaný.7 A po­hl­tí na tom­to vr­chu tvár závoja, ktorý leží na všet­kých ľuďoch, aby za­vil, a pri­krýv­ku, ktorá je rozp­res­tretá na všet­kých národoch, aby pri­kryla; 8 po­hl­tí sm­rť na večnosť, a Pán Hos­podin sot­rie slzu s každej tvári a od­stráni po­tupu svoj­ho ľudu s celej zeme, lebo Hos­podin hovoril. 9 Pre­to po­vedia toho dňa: Hľa, toto je náš Bôh, na ktorého sme očakávali, a vše nás spasil; toto je Hos­podin, na ktorého sme očakávali! Plesaj­me a raduj­me sa v jeho spasení! 10 Lebo ruka Hos­podinova od­počinie na tom­to vr­chu, a Moáb bude zašliapaný na svojom mies­te, jako sa zašliape slama do moku hnoja, 11 a rozp­res­trie svoje ruky vo svojom strede, jako ich rozprestiera plavec plávajúc. A tak poníži jeho pýchu s ú­klad­mi jeho rúk. 12 A ohradu, vy­sokosť tvojich múrov zo­hne, poníži a srazí na zem až do prachu.

RoháčekIzaiáš25