RoháčekIzaiáš50

Izaiáš

Neposluch zkazou Izraelovou.1 Tak­to hovorí Hos­podin: Kdeže je rozvodný list vašej mat­ky, ktorým by som ju bol pre­pus­til? Alebo k­de kto je z mojich veriteľov, ktorému by som vás bol predal? Hľa, svojimi ne­právosťami ste sa predali, a pre vaše pre­stúpenia pre­pus­tená je vaša mater. 2 Prečo, keď prichádzam, nie je ni­koho, keď volám, ni­kto sa ne­o­hlasuje? Či je azda pri­krát­ka moja ruka, takže by nemoh­la vyslobodiť? Alebo či nie je vo mne sily na to, aby som vy­tr­hol? Hľa, svojím káraním vy­sušujem more, ob­raciam rieky na púšť; ich ryby sa zo­sm­radzujú, pre­tože neni vody, a mrú od smädu. 3 Ob­liekam nebesia v čier­no s­mút­ku a vrece im dávam za odev. Strádanie Spasiteľa Krista.4 Pán Hos­podin mi dal jazyk učených, aby som vedel občer­stviť ustalého slovom. Budí každého rána, budí mi ucho, aby som počúval ako učení. 5 Pán Hos­podin mi ot­vára ucho, a ja sa ne­protivím, ne­uhybujem zpät. 6 Nad­stavujem svoj chr­bát tým, ktorí ma bijú, a svoje líca tým, ktorí ma rujú, ne­skrývam svojej tvári pred všelijakou potupou a p­red opľuvaním. 7 Ale Pán Hos­podin mi po­môže, a preto sa nebudem stydieť, pre­to urobím svoju tvár ako kremeň, a viem že sa nebudem han­biť. 8 Blíz­ko je ten, ktorý ma ospraved­lňuje, kto sa tedy bude pravotiť so mnou? Nože sa po­stav­me spolu! Kto je mojím protiv­níkom v súde? Nech pri­stúpi ku mne! 9 Hľa, Pán Hos­podin mi po­môže, ktože je to tedy, kto by ma od­súdil? Hľa, tí všet­ci zvetšejú ako rúcho, moľ ich požerie. 10 Kto je medzi vami taký, ktorý sa bojí Hos­podina a počúva na hlas jeho služob­níka? K­to taký, ktorý chodí vo tmách a ne­má jasu svetla? Nech sa nadeje na meno Hos­podina a nech sa spoľah­ne na svoj­ho Boha! 11 Hľa, vy všet­ci, k­torí zapaľujete oheň a opasujete sa is­krami, choďte vo svet­le svoj­ho ohňa a v is­krách, ktoré ste zanietili! Od mojej ruky sa vám to stane, že budete ležať v boles­ti.

RoháčekIzaiáš50