RoháčekIzaiáš62

Izaiáš

Ďaľšie o budúcej sláve svätej cirkvi.1 Pre Sion nebudem mlčať a pre Jeruzalem nebudem ticho, do­kiaľ ne­vyj­de jeho spraved­livosť ako blesk, a nebude horieť jeho spasenie ako fakľa. 2 A tak uvidia národy tvoju spraved­livosť a všet­ci kráľovia tvoju slávu, a budú ťa volať novým menom, ktoré vy­riek­nu ús­ta Hos­podinove. 3 A budeš korunou krásy v ruke Hos­podinovej a diadémom kráľov­stva v ruke svoj­ho Boha. 4 Ne­povedia ti viacej, že v­raj opustená, ani tvojej zemi už viacej ne­povedia spus­tošená; ale ty sa budeš volať: Chef­cí-bah, a tvoja zem: Be­ula; lebo Hos­podin bude mať v tebe záľubu, a tvoja zem bude vy­datá jako žena. 5 Lebo jako si mládenec vez­me pan­nu za ženu, tak si ťa vez­mú tvoji synovia, a jako sa ženích raduje s­vojej neveste, tak sa bude tebe radovať tvoj Bôh. Pokoj a hojnosť.6 Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, k­torí po celý deň a po celú noc nebudú ni­kdy mlčať. Vy tedy, ktorí pri­pomínate Hos­podina, ne­maj­te po­koja! 7 Ale nedaj­te ani jemu po­koja, do­kiaľ pev­ne ne­po­staví a do­kiaľ ne­učiní Jeruzalema chválou na zemi! 8 Hos­podin pri­sahal na svoju pravicu a na rameno svojej sily povediac: Nedám viacej tvoj­ho obilia za po­krm tvojim ne­priateľom, ani nebudú piť synovia cudzozem­ca tvojej vín­nej šťavy, na ktorej si pracoval. 9 Ale tí, ktorí ho spratali, ho budú jesť a budú chváliť Hos­podina, a tí, ktorí ju shromaždili, ju budú piť v sieňach mojej svätos­ti. 10 Prej­dite, prej­dite bránami, urov­naj­te ces­tu p­richádzajúcemu ľudu! Na­syp­te, na­syp­te hrad­skú ces­tu, vy­sberaj­te kamenie, vy­z­dvih­nite prápor oproti národom! 11 Hľa, Hos­podin dá vy­hlásiť do kon­ca zeme: Po­vedz­te dcére Si­ona: Hľa, ide tvoja spása, hľa, jeho mzda s ním a jeho dielo pred ním. 12 A nazovú ich: svätý ľud, vy­kúpení Hos­podinovi; a ty sa budeš volať hľadaným, mes­tom, k­toré nebude opus­tené.

RoháčekIzaiáš62