RoháčekIzaiáš34

Izaiáš

Hospodin je rozhnevaný na všetky národy.1 Pri­stúp­te, národy, aby ste počuly, a ľudia, po­zoruj­te ušami! Nech počuje zem i jej náp­lň, okruh sveta i všet­ky jeho plody! 2 Lebo Hos­podin je roz­hnevaný na všet­ky národy a rozľútený na všet­ko ich voj­sko, vy­riek­ne nad nimi kliat­bu ú­pl­nej záhuby a zkazí ich, vy­dá ich na po­bitie. 3 Ich po­bití budú ta po­vr­hnutí, a z ich mŕt­vych tiel bude vy­stupovať sm­rad, a vrchy sa rozp­lynú od ich kr­vi, 4 a roz­taví sa všet­ko voj­sko nebies, a nebesia budú svinuté jako kniha, a všet­ko ich voj­sko zväd­ne, jako zväd­ne a opad­ne lístie s viniča a jako uväd­lé nedoz­rel­ky s fíka. 5 Lebo môj meč je na­pojený na nebesiach; hľa, sos­túpi na Edoma a na ľud, nad ktorým som vy­riekol kliat­bu ú­pl­nej záhuby, aby bol súdený. 6 Meč Hos­podinov je pl­ný kr­vi, za­mas­tený je od tuku, od krvi baran­cov a koz­lov, od tuku ľad­vín baranov, lebo Hos­podin má bit­nú obeť v Boc­re a veľkú za­bíjačku v zemi Edomovej. 7 A sos­túpia s nimi aj byvoly a jun­ci s býkami, ich zem bude na­pojená kr­vou, a ich prach bude za­mas­tený od tuku. 8 Lebo to bude deň po­msty Hos­podinovej, rok od­platy, riešenia pravoty Si­ona. Večná záhuba zeme Edoma.9 A tak budú ob­rátené jej po­toky na smolu a jej prach na síru, a jeho, Edomova zem sa ob­ráti na horiacu smolu. 10 Ne­vyhas­ne ani vod­ne ani v noci; jej dym bude vy­stupovať na veky; bude púšťou z po­kolenia na po­kolenie, na večné veky; nebude toho, kto by išiel cez ňu. 11 A zauj­mú ju pelikán a jež; budú v nej bývať kuvik a hav­ran, a roz­tiah­ne po nej mer­nú šnúru tóhu, a použije závažie bóhu. 12 Nebude tam jej šľach­ticov, ktorí by vy­hlásili kráľov­stvo, a bude koniec všet­kým jej kniežatám. 13 Na jej palácoch vy­ras­tie tŕnie, pr­hľava a bod­liak na jej hradoch, a bude byd­lis­kom šakalov, ohradeným mies­tom pre mladých pšt­rosov; 14 stretať sa tam budú divé mačky s hy­enami, a jed­na démon­ská príšera bude po­volávať na druhú; len tam bude po­koj­ne bývať nočná ob­luda a naj­de si od­počinok; 15 tam bude hniez­diť šípový had a snesie, a keď vy­liah­ne, shromaždí do svojej tône; tam tiež sa budú shromažďovať jas­trabi jeden s druhým. 16 Hľadaj­te v knihe Hos­podinovej a čítaj­te! Ani jedno zo všet­kého toho ne­vys­tane; ni­ktoré nebude po­strádať druhého, lebo moje ús­ta, hovorí Hospodin, to rozkázaly; a jeho Duch ich zhromaždí, 17 a on im hodí los, a jeho ruka im ju roz­delí mer­nou šnúrou, až na veky ju zauj­mú do dedičs­tva budú v nej bývať na po­kolenie a po­kolenie.

RoháčekIzaiáš34