RoháčekIzaiáš20

Izaiáš

Egypt a Kúš nahý a bosý do zajatia.1 Roku, k­torého prišiel Tar­tán do Ašdóda, keď ho bol po­slal Sar­gon, as­sýr­sky kráľ, a keď potom bojoval proti Ašdódu a zau­jal ho. 2 Toho času hovoril Hos­podin skr­ze Izai­áša, syna Ámosov­ho, a riekol: Idi, od­páš a slož smútočné vrece so svojich bedier a sozuj svoju obuv so svojich nôh. A učinil tak, chodil na­hý a bosý. 3 A Hos­podin riekol: Ako chodí môj služob­ník Izai­áš na­hý a bosý, čo je tri roky znamením a zá­zrakom, k­toré sa vzťahujú na Egypt a na Kúša, 4 tak poženie p­red sebou assýrsky kráľ zajatých Egyp­ta a pre­síd­len­cov Kúša, mladých i starých, na­hých a bosých, a to s ob­naženými za­dky, na­hotu Egyp­ta. 5 A budú sa desiť a han­biť pre Kúša, ku ktorému vzhliadali v dôvere, a pre Egypt, svoju chlúbu. 6 A tak po­vie obyvateľ tohoto os­trova toho dňa: Hľa, tak pochodili tí, ku ktorým sme vzhliadali v dôvere, kam sme sa utiekali o po­moc, aby sme boli vy­tr­hnutí a za­chránení pred kráľom As­sýrie! Jako by sme tedy my ušli?!

RoháčekIzaiáš20