RoháčekIzaiáš54

Izaiáš

Bôh, manžel svojej cirkvi, zveľadí Sion a bude Pánom celej zeme.1 Pre­spevuj, ne­plod­ná, ty, k­torá nerodíš, jasaj a po­krikuj radost­ne, ty, k­torá nepracuješ k porodu, lebo viacej synov bude mať opustená, ako synov tá, ktorá má muža! hovorí Hos­podin. 2 Rozšír mies­to svojeho stánu, a nech roz­tiah­nu čalúny tvojich príbyt­kov; nezab­raňuj! Roz­tiah­ni na dl­hoko svoje po­v­razy a upev­ni svoje kolíky! 3 Lebo sa roz­môžeš na­pravo i naľavo, a tvoje semä bude dedične vlád­nuť národami, a pus­té mes­tá osadia. 4 Neboj sa, lebo sa nebudeš han­biť ani sa ne­styď, lebo nebudeš rumenieť, pre­tože za­bud­neš na han­bu svojej mlados­ti ani na potupu svoj­ho vdov­stva viacej ne­spomenieš. 5 Lebo tvojím manželom je tvoj učiniteľ; Hos­podin Zá­stupov je jeho meno, a tvoj vy­kupiteľ, Svätý Iz­raelov, bude sa volať Bohom celej zeme. 6 Lebo Hos­podin ťa po­volá jako opus­tenú ženu ubolenú v duchu, a jako ženu mlados­ti, keď je od­miet­nutá, hovorí tvoj Bôh. 7 Na malú chvíľku som ťa opus­til a v pre­veľkom zľutovaní ťa shromaždím; 8 v zá­plave hnevu skryl som na chvíľu svoju tvár pred tebou a vo večnej milos­ti zľutujem sa nad tebou, hovorí tvoj vy­kupiteľ Hos­podin. Vernosť, pevnejšia ako vrchy. Sion slávne zbudovaný. Učení od Boha v pokoji.9 Lebo toto mi je ako pri vodách No­acha, keď som pri­sahal, že ne­prej­dú viacej vody No­achove po zemi, tak som pri­sahal, že sa neroz­hnevám na teba ani ťa ne­pokáram. 10 Lebo vr­chy ustúpia a brehy sa po­hnú so svoj­ho miesta, ale moja milosť ne­us­túpi od teba, a sm­luva môj­ho po­koja sa ne­poh­ne, hovorí tvoj zľutov­ník Hos­podin. 11 Oj, ty strápená, zmietaná vích­ricou, ne­majúca po­tešenia, hľa, ja položím tvoje kamene v oz­dob­né stibium a založím ťa na zafíroch. 12 A učiním tvoje cim­bury z rubína a tvoje brány z kameňov kar­bun­kula a všet­ko tvoje po­medzie zo vzác­nych kameňov. 13 A všet­ci tvoji synovia budú učení od Hospodina a hoj­nosť po­koja budú mať tvoji synovia. 14 Budeš pev­ne po­stavená na spraved­livos­ti a budeš ďaleko od útis­ku, lebo sa nebudeš báť, a od strachu, lebo sa ne­prib­líži k tebe. 15 Hľa, keby sa pred­sa niek­to srotil p­roti tebe, nebude to odo mňa. Ktože sa srotí proti tebe? Pad­ne pre teba. 16 Hľa, ja som stvoril kováča, ktorý dýma na oheň z uhlia a vy­rába zbrane podľa svojej práce; a ja som stvoril i zhubcu, aby kazil. 17 Ni­ktorý nás­troj, utvorený proti tebe, sa ne­podarí, a každý jazyk, k­torý by po­vs­tal proti tebe na súde, od­súdiš. To je dedičs­tvo služob­níkov Hos­podinových a ich spraved­livosť odo mňa, hovorí Hos­podin.

RoháčekIzaiáš54