RoháčekIzaiáš60,13

Izaiáš 60:13

Sláva Libanona prij­de k tebe, jedľa, jasen a zelenec spolu, oz­dobiť mies­to mojej svätyne, a tak oslávim mies­to svojich nôh.


Verš v kontexte

12 Lebo národ a kráľov­stvo, ktoré by ti ne­slúžily, za­hynú, a také národy is­tot­ne spust­nú. 13 Sláva Libanona prij­de k tebe, jedľa, jasen a zelenec spolu, oz­dobiť mies­to mojej svätyne, a tak oslávim mies­to svojich nôh. 14 A poj­dú k tebe zo­hnutí synovia tých, ktorí ťa trápili, a budú sa klaňať ku spod­ku tvojich nôh všet­ci tí, ktorí tebou po­hŕdali, a budú ťa volať mes­tom Hos­podinovým, Si­onom, p­ríbyt­kom Svätého Iz­raelov­ho.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

13 Sláva Libanona prij­de k tebe, jedľa, jasen a zelenec spolu, oz­dobiť mies­to mojej svätyne, a tak oslávim mies­to svojich nôh.

Evanjelický

13 K tebe spoločne príde sláva Libanonu, cyp­rusy, jasene a sm­reky na oz­dobenie mies­ta mojej svätyne; tak uc­tím mies­to svojich nôh.

Ekumenický

13 Sláva Libanonu — cyp­rus spolu s platanom a jedľou prídu k tebe na výz­dobu mies­ta mojej svätyne a urobím dôs­toj­ným mies­to pre svoje nohy.

Bible21

13 Sláva Li­bano­nu k to­bě zamíří, cypřiše a jil­my spo­lu s jedlemi, aby oz­do­bi­ly moji svatyni, podnož svých no­hou abych oslavil.