RoháčekIzaiáš31

Izaiáš

Beda tým, ktorí idú do Egypta; len Hospodin zachráni. Assúr padne.1 Beda tým, ktorí idú dolu do Egyp­ta o po­moc a spoliehajú sa na kone a nadejú sa na vozy, pre­tože ich je mnoho, a na jazd­cov, pre­tože sú veľmi moc­ní, a nehľadia na Svätého Iz­raelov­ho a nehľadajú Hos­podina. 2 Ale aj on je mud­ry a uvedie zlé a ne­od­s­tráni ani ne­od­volá svojich slov, ale po­vs­tane proti domu zlost­níkov a proti po­moci tých, ktorí páchajú ne­právosť. 3 A Egypťania ľudia a nie sil­ný Bôh, ich kone telo a nie duch. A p­reto len čo vystrie Hos­podin svoju ruku, kles­ne po­moc­ník, a pad­ne ten, ktorému po­máhal, a tak spolu, všet­ci za­hynú. 4 Lebo tak­to mi riekol Hos­podin: Ako keď vrčí lev alebo ľvíča nad svojou korisťou, hoci sa svolá proti nemu hromada pas­tierov, že sa nezľak­ne ich hlasu ani sa nek­rčí ­strachom pred ich lomozom, tak sos­túpi Hos­podin Zá­stupov, aby vojoval na vr­chu Si­one a na jeho pa­hr­be. 5 Jako keď poletujú vtáci sem a ta b­rániac svoje mláďatá, tak bude Hos­podin Zá­stupov chrániť Jeruzalem, aj ochráni a vy­trh­ne, šet­riac obíde a vy­slobodí. 6 Na­vráťte sa k tomu, od ktorého tak hl­boko za­bŕd­li synovia Iz­raelovi! 7 Lebo toho dňa za­vrh­nú každý svoje striebor­né mod­ly a svoje zlaté mod­ly, ktorých vám narobily vaše ruky, aby ste hrešili. 8 A As­súr pad­ne od meča, no, nie od meča muža, a meč ho zožerie, no, nie meč človeka, a bude utekať pred mečom, a jeho mláden­ci budú musieť dávať plat. 9 A tak zajde jeho skala od strachu, a jeho kniežatá sa budú desiť prápora, hovorí Hos­podin, ktorý má vat­ru na Si­one a má pec v Jeruzaleme.

RoháčekIzaiáš31