RoháčekIzaiáš55

Izaiáš

Výzva všetkým žíznivým, i pohanom, prijať milosť; vysokosť myšlienok Božích a moc jeho slova.1 Hoj, všet­ci žíz­niví, poďte k vodám, a vy, ktorí ne­máte peňazí, poďte, kupuj­te z­božie a jedz­te! Poďte, kupuj­te bez peňazí a bez platu, víno a mlieko! 2 Prečo vy­na­kladáte peniaze na to, čo nie je chlebom, a svoju prácu na to, čo ne­na­sycuje? Nože ma po­slúch­nite a jedz­te dob­ré, a nech sa kochá vaša duša v tuku! 3 Na­kloňte svoje ucho a poďte ku mne! Počuj­te, a nech žije vaša duša! A učiním s vami večnú sm­luvu, rôz­nu milosť Dávidovu, ver­nú. 4 Hľa, dal som ho za sved­ka národom, za vod­cu a veliteľa národom. 5 Hľa, národ, ktorého ne­znáš, po­voláš, a národy, ktoré ťa ne­znaly, po­bežia k tebe pre Hos­podina, tvoj­ho Boha, a pre Svätého Iz­raelov­ho, lebo ťa os­lávi! 6 Hľadaj­te Hos­podina, do­kiaľ ho možno naj­sť! Volaj­te na neho, do­kiaľ je blíz­ko! 7 Nech opus­tí bez­božný svoju ces­tu a nešľachet­ný človek svoje myšlien­ky a nech sa na­vráti k Hos­podinovi, a zľutuje sa nad ním, a k nášmu Bohu, lebo je hoj­ný od­pus­tiť. 8 Lebo moje myšlien­ky nie sú vašimi myšlien­kami ani moje ces­ty nie sú vašimi ces­tami, hovorí Hos­podin. 9 Lebo o koľko vy­ššie sú nebesia než zem, o toľko sú vy­ššie moje ces­ty než vaše ces­ty a moje myšlien­ky než vaše myšlien­ky. 10 Lebo jako prší dážď a padá sneh s neba a viacej sa ta nenav­racuje, ale na­pája zem a činí ju plod­nou a úrod­nou, takže vydáva semeno sejúcemu, a chlieb jediacemu, 11 tak bude moje slovo, ktoré vy­j­de z mojich úst; nenav­ráti sa ku mne prázd­ne, ale vy­koná to, čo sa mi ľúbi, a podarí sa mu to, na čo ho pošlem. 12 Lebo s radosťou vy­j­dete a v po­koji do­prevadení budete. Vr­chy a brehy budú jasať pred vami, a všet­ky stromy poľa budú tlies­kať rukami. 13 Mies­to chras­tiny naras­tie jedľa, a mies­to hlohu naras­tie myr­tus, a bude to Hospodinovi na s­láv­ne meno, na večné znamenie, k­toré nebude vy­hladené.

RoháčekIzaiáš55