RoháčekIzaiáš21

Izaiáš

Hrozné veci prichádzajú na Babylon.1 Bremä púšte mora, Babylona. Jako pre­chádzavajú vích­rice na juhu, tak prij­de od púšte, zo strašnej zeme. 2 Tvr­dé videnie mi je oznámené: Ne­ver­ný robí ne­ver­ne, a zhub­ca hubí. Poď hore, Élame! Méd­sko, sov­ri! Učiním koniec všet­kým jeho vzdychom, k­toré vynútil. 3 Pre tú príčinu sú moje bed­rá pl­né boles­ti; kŕče ma po­chytily jako kŕče ženy, ktorá ide porodiť; svíjam sa od boles­ti tak, že už ani nečujem; desím sa tak, že už ani ne­vidím. 4 Moje srd­ce pre­stáva biť; hrôza ma predesila; súm­rak, po ktorom ináče túžim, ob­rátil mi v trasenie. 5 Pri­praviť stôl, strážiť stráž, jesť a piť! Vstaňte, kniežatá, po­mažte štít! 6 Lebo tak­to mi po­vedal Pán: Idi, po­stav po­zorujúceho strážneho, a čo uvidí, nech oznámi! 7 A videl jaz­du, jazd­cov na koňoch po dvoch v rade, jaz­du na osloch a jazdu na veľblúdoch a načúval po­zor­ne, veľmi po­zor­ne. 8 A volal ako lev: Na po­zorovateľni, Pane, stojím ustavične vod­ne a na svojej stráži stojím celé noci! 9 A tu hľa, prišla jaz­da mužov, jazd­covia na koňoch po dvoch v rade. A od­povedajúc riekol: Padol, padol Babylon, a rozt­ries­kali všetky rytiny jeho bohov a po­metali ich na zem. 10 Ty, moje mlativo, dieťa môj­ho hum­na, čo som počul od Hos­podina Zá­stupov, Boha Iz­raelov­ho, oznámil som vám. Nad Edomom noc.11 Bremä Dúmy. Volana mňa zo Seira: Strážca, koľko je ešte noci? Strážca, koľko je ešte noci? 12 Strážca po­vedal: Ide ráno, ale p­rij­de zase aj noc. Jest­li sa ch­cete pýtať, pýtaj­te sa; na­vráťte sa, prij­dite! Koniec sláve Kédara.13 Bremä na Arábii. Po lesoch v Arábii budete nocúvať, vy, karavány Dedán­cov. 14 Obyvatelia zeme Téma vús­trety donesú smäd­nému vody; vy­j­dú oproti utekajúcemu so svojím chlebom. 15 Lebo budú utekať pred mečami, pred vy­taseným mečom, pred na­tia­hnutým lučišťom, pred tiažou boja. 16 Lebo tak­to mi po­vedal Pán: Ešte za rok, aké roky nájom­níka, a bude koniec všet­kej sláve Kédara. 17 Tých, ktorí po­zos­tanú z počtu ­strel­cov z lučíšť, z udatných mužov synov Kédara, bude málo, lebo Hos­podin, Bôh Iz­raelov, to hovoril.

RoháčekIzaiáš21