RoháčekIzaiáš60,6

Izaiáš 60:6

Množs­tvo veľb­lúdov ťa po­kryje, dromedári z Madianska a z Éfy; tí všet­ci prij­dú zo Šeby, donesú zlato a kadivo a s radosťou budú zves­tovať chvály Hos­podinove.


Verš v kontexte

5 Vtedy uvidíš a budeš žiariť radosťou, a tvoje srd­ce sa bude strachovať a rozšíri sa, lebo sa ob­ráti k tebe množs­tvo mora, sila národov prij­de k tebe. 6 Množs­tvo veľb­lúdov ťa po­kryje, dromedári z Madianska a z Éfy; tí všet­ci prij­dú zo Šeby, donesú zlato a kadivo a s radosťou budú zves­tovať chvály Hos­podinove. 7 Všet­ky stáda drob­ného dobyt­ka Kédara sa shromaždia k tebe, barani Nebajota ti budú svätos­lúžiť; vy­stúpia príjem­nou obeťou na môj ol­tár, a tak oslávim dom svojej slávy.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

6 Množs­tvo veľb­lúdov ťa po­kryje, dromedári z Madianska a z Éfy; tí všet­ci prij­dú zo Šeby, donesú zlato a kadivo a s radosťou budú zves­tovať chvály Hos­podinove.

Evanjelický

6 Množs­tvo tiav ťa za­plaví, mladé ťavy z Mid­janu a Éfy; všet­ci zo Sáby prídu, donesú zlato a kadid­lo a hlásať budú chvályhod­né skut­ky Hos­podinove.

Ekumenický

6 Zá­plava tiav ťa po­kryje, ich mláďatá z Midjánu a z Éfy, všet­ci prídu zo Sáby, prinesú zlato a kadid­lo a zves­tujú chvály Hos­podina.

Bible21

6 Stáda vel­bloudů tě zaplaví, dromedáři z Mi­diánu a z Efy, přijdou i všich­ni ze Sáby­se zla­tem a vonným kořením, aby Hos­po­di­novy chvály hlása­li.