RoháčekIzaiáš35

Izaiáš

Blaženosť v kráľovstve Kristovom. Návrat vykúpených.1 Veseliť sa bude z toho púšť a vy­sch­lá pus­tina, plesať bude step a zk­vit­ne jako voňavá ruža jas­ná, 2 bude, bude roz­košne kvit­núť a plesať, áno, plesať a radost­ne pre­spevovať; dá sa jej sláva Libanona, nád­hera Kar­mela a Sárona; ony uvidia slávu Hos­podinovu, nád­heru nášho Boha. 3 Po­sil­nite spus­tené ruky zomd­lené a klesajúce kolená zmoc­nite. 4 Po­vedz­te tým, ktorí sú bojaz­livého srd­ca: Buďte sil­ní! Neboj­te sa! Hľa, váš Bôh prij­de s pomstou, s odplatou Božou; on prij­de a spasí vás. 5 Vtedy sa ot­voria oči slepých, a ot­voria sa aj uši hluchých. 6 Vtedy po­skočí kul­havý jako jeleň, a jazyk ne­mého bude radost­ne pre­spevovať, lebo sa vy­prýštia vody na púšti a po­toky na pus­tine. 7 A po­ve­tr­ný prelud bude s­kutočne jazerom, a suchý kraj vy­práh­ly z­mení sa na vy­vierajúce pramene vôd; v peleši šakalov bude ležisko p­re stádo; tráva naras­tie v tr­sť i sitinu. 8 A bude tam hrad­ská a ces­ta, ktorá sa bude volať svätou ces­tou; ne­prej­de po nej nečis­tý, ale bude pre nich p­re samých, takže idúc tou cestou ani hlúpi nezab­lúdia. 9 Nebude tam ľva, ani nijaká zver dravá ne­vyj­de na ňu, nenaj­de sa tam; ale poj­dú po nej vykúpení, 10 a vy­slobodení Hos­podinovi sa na­vrátia a prij­dú na Sion s radost­ným pre­spevovaním, a večná radosť bude na ich hlave, veselos­ti a rados­ti doj­dú, a zár­mutok a vzdychanie utečie.

RoháčekIzaiáš35