RoháčekIzaiáš27

Izaiáš

Pieseň o vinici. Izrael bude očistený a zachránený.1 V ten deň navštívi Hos­podin svojím mečom, tvr­dým, veľkým a moc­ným, Leviatána, ­dl­hého hada rých­leho, a Leviatána, skrúteného hada, a za­bije draka, ktorý je v mori. 2 Toho dňa povedia: Vinica, k­torá rodí tuhé víno výbor­né! Ospevuj­te ju! 3 Sám ja, Hos­podin, ju budem po­zorovať, každú chvíľu ju budem zvlažovať; aby ju nenavštívilo niečo zlé; vnoci i vod­ne ju budem po­zorovať. 4 Ne­mám p­roti nej hnevu. Kto mi dá nejaký tŕň či bodliak, aby sa pus­til so mnou do boja? Po­stúpil by som proti tomu a spálil by som to razom. 5 Alebo radšej nech sa chopí mojej pev­nos­ti a učiní so mnou po­koj, áno, nech učiní so mnou po­koj! 6 Vo dňoch, ktoré prij­dú, za­korení Jakoba; pučať a kvit­núť bude Iz­rael, a tvár okruhu sveta bude pl­ná plodu. 7 Či ho azda ubil, ako ubil toho, ktorý ho bil? Či je za­bitý jako pobití, ktorých on pobil? 8 Mier­ne si ju tres­tal i vtedy, keď si ju bol za­hnal. Roz­mýšľajúc úpel vo svojom ur­put­nom duchu v deň východ­ného vet­ra. 9 A tak tým s­pôsobom bude po­krytá ne­právosť Jakobova, a to bude ten celý užitok, že odstráni jeho hriech, keď ob­ráti všet­ky kamene ol­tára na rozvaleninu, takže budú jako roz­metané kamene vápen­cové; ne­povs­tanú viacej háje ani sl­nečné ob­razy. 10 Lebo ohradené mes­to bude osamotené, bude príbytkom od­vr­hnutým a opus­teným, bude jako pus­tina; tam sa bude pásť teľa, tam bude líhať a po­obžiera jeho vet­vi. 11 Keď doz­rievajúc bude schnúť jeho žnivo, bude skrúšené; ženy prij­dú, za­pália ho; lebo to nie je národ, ktorý by mal roz­um; pre­to sa nezľutuje nad ním ten, ktorý ho učinil, ani sa ne­zmiluje nad ním ten, ktorý ho sfor­moval. 12 A stane sa toho dňa, že Hospodin bude otĺkať s­voje ovocie hen od toku rieky až po Egypt­ský po­tok, a vy budete po­sberaní po jed­nom, synovia Iz­raelovi. 13 Stane sa toho dňa, že sa bude trúbiť na veľkú trúbu, a prij­dú tí, ktorí boli zahynuli v as­sýr­skej zemi, jako aj tí, ktorí boli za­hnaní do Egypt­skej zeme, a budú sa klaňať Hos­podinovi na vr­chu svätos­ti, v Jeruzaleme.

RoháčekIzaiáš27