RoháčekIzaiáš45

Izaiáš

Hospodin povoláva Cýra pre svojich služobníkov.1 Tak­to hovorí Hos­podin svoj­mu po­mazanému, Cýrovi, ktorého poj­mem za jeho pravicu, aby som pred ním pod­manil národy a rozo­pnem bed­rá kráľov, aby som pred ním ot­voril dvere, a brány sa nebudú za­mykať: 2 Ja poj­dem pred tebou a vy­rov­nám to, čo je nerov­né, skrúšim medené dvere a želez­né závory po­sekám. 3 A dám ti po­klady, s­kryté vo tme, a ukryté klenoty, aby si po­znal, že som to ja Hos­podin, ktorý ťa volám po tvojom mene, Bôh Iz­raelov, 4 pre svoj­ho služob­níka Jakoba a p­re Izraela, svoj­ho vy­voleného! A tedy po­menoval som ťa tvojím menom a dal som ti k­rás­ne prímeno, hoci ma ne­znáš. 5 Ja som Hos­podin, a niet viacej nikoho; neni Boha krome mňa. Opásal som ťa, hoci ma ne­znáš, 6 aby po­znali od východu sl­n­ca aj od západu, že nieto nikoho krome mňa. Ja som Hos­podin, a niet viacej nikoho, 7 ja, ktorý for­mujem svet­lo a tvorím tmu, pôsobím po­koj a tvorím zlo, ja Hos­podin činím to všet­ko! 8 Daj­te rosu, nebesia, s hora, a vy­soké ob­laky nech lejú spraved­livosť; nech sa rozt­vorí zem, a nech plodia spasenie, a spraved­livosť nech vy­dá plody spolu! Ja Hos­podin som to stvoril! Beda reptákom.9 Beda tomu, kto sa pravotí so svojim tvor­com, črep s inými črepmi zeme! Či azda po­vie hlina svoj­mu hr­nčiarovi: Čo to robíš? A o tebe tvoje dielo, v­raj nemá rúk! 10 Beda tomu, kto hovorí ot­covi: Načo plodíš? A žene: Načo rodíš? 11 Tak­to hovorí Hos­podin, svätý Iz­raelov, a jeho tvor­ca: Pýtaj­te sa ma na to, čo prij­de! Starosť o mojich synov a o dielo mojich rúk ponechaj­te na mňa! 12 Ja som učinil zem a stvoril som človeka na nej; ja, moje ruky roz­tiah­ly nebesia, a velím všet­kému ich voj­sku. 13 Ja ho zo­budím v spraved­livos­ti a urov­nám všet­ky jeho ces­ty; on vy­staví moje mes­to a mojich zajatých pre­pus­tí, a to nie za mzdu ani nie za ú­plat­ný dar hovorí Hos­podin Zá­stupov. 14 Tak­to hovorí Hos­podin: Trud Egyp­ta a zisk ob­chodu Ethiopie ako i Sebej­ci, mužovia vy­sokej po­stavy, prej­dú k tebe a budú tvoji; za tebou poj­dú, v putách prej­dú a budú sa tebe klaňať, tebe sa budú mod­liť a povedia: Len u teba je sil­ný Bôh, a nieto viacej, niet viacej nijakého Boha. 15 Aj si ty skutočne sil­ný Bôh, skrývajúci sa, Bôh Iz­raelov, spasiteľ. 16 Ale tam­tí sa budú han­biť, aj rumenieť budú od studu, všet­ci ta poj­dú spolu v stude tí, ktorí vy­rábajú ob­razy. Izrael bude spasený Hospodinom.17 Ale Izrael bude spasený Hos­podinom spasením vekov; nebudete sa han­biť ani nebudete rumenieť od studu až na veky veku. 18 Lebo tak­to hovorí Hos­podin, stvoriteľ nebies, a on je Bôh, tvor­ca zeme a jej učiniteľ; on ju po­stavil tak, aby stála; ne­stvoril jej prázd­nej; utvoril ju na­to, aby sa bývalo na nej. Ja Hos­podin, a niet viacej. 19 Nehovorím niek­de v ú­kryte, na tmavom mies­te zeme; ne­povedal som semenu Jakobov­mu: Hľadaj­te ma na pus­tine! Ja Hos­podin hovorím spraved­livosť, zves­tujem to, čo je pravé. 20 Shromaždite sa a poďte, pri­blížte sa spolu vy, ktorí ste unik­li z pohanov! Ne­vedia ničoho tí, ktorí nosia drevo svojej rytiny a mod­lia sa bohu, k­torý nezachráni. 21 Oznám­te a daj­te sem, áno nech sa poradia spolu a po­vedia kto to ohlasoval od pradáv­na, oznamoval to od dáv­na? Či azda nie ja Hos­podin? Lebo niet viacej nijakého Boha krome mňa, niet sil­ného Boha spraved­livého a spasiteľa krome mňa! Pán volá k spaseniu všetky končiny zeme.22 Ob­ráťte zreteľ ku mne, aby ste boly spasené, všet­ky končiny zeme, lebo ja som silný Bôh, a niet viacej nikoho. 23 Pri­sahal som sám na seba, slovo vy­šlo z úst spraved­livos­ti, ktoré sa ne­vráti zpät, že sa mne skloní každé koleno, že na mňa bude pri­sahať každý jazyk. 24 A povie: Len v Hos­podinovi mám každú spravedlivosť a silu. - K nemu prij­dú. A han­biť sa budú všet­ci, ktorí sú za­pálení proti ne­mu. 25 V Hos­podinovi budú spraved­liví a budú sa chváliť všet­ko semeno Iz­raelovo.

RoháčekIzaiáš45