RoháčekIzaiáš52

Izaiáš

Ponúkanie Jeruzalema vidieť pomoc Hospodinovu.1 Pre­buď sa, pre­buď, odej sa svojou silou, Si­one! Ob­leč si svoje zdob­né rúcho, Jeruzaleme, to sväté mes­to, lebo už ne­prij­de viacej na teba ne­ob­rezaný a nečis­tý! 2 Otras sa z prachu, po­vs­taň, po­saď sa, Jeruzaleme! Roz­viaž si po­v­razy svojej šije a zahoď, zajatá dcéro Si­ona! 3 Lebo tak­to hovorí Hos­podin: Za­dar­mo ste sa predali a tak ani nebudete vy­kúpení za peniaze. 4 Lebo tak­to hovorí Pán Hos­podin: Najprv sišiel môj ľud dolu do Egyp­ta, aby tam po­hos­tínil, a As­súr ho utis­kuje bez príčiny. 5 A tak teraz čože tu mám činiť, hovorí Hos­podin, keď je môj ľud vzatý dar­mo, a tí, ktorí panujú nad ním, výs­kajú, hovorí Hos­podin, a ustavične každého dňa sa rúhajú môj­mu menu? 6 Pre­to po­zná môj ľud moje meno, pre­to, toho dňa, že som to ja, ktorý hovorím: Hľa, tu som! Bôh kraľuje; jasať a vyjsť z Babylona.7 Aké krás­ne na vr­choch nohy toho, ktorý zves­tuje radost­né veci, ktorý hlása po­koj, ktorý zves­tuje dob­ré, ktorý hlása spasenie, ktorý hovorí Si­onu: Tvoj Bôh kraľuje! 8 Počuj! Hlas tvojich strážnych! Po­z­dvih­li s­voj hlas, radost­ne pre­spevujú všet­ci spolu, lebo uvidia, zoka-voko, keď sa Hos­podin na­vráti na Si­on. 9 Jasaj­te, radost­ne pre­spevuj­te spolu pus­tiny Jeruzalema, lebo Hos­podin po­tešil svoj ľud, vy­kúpil Jeruzalem! 10 Hos­podin ob­nažil rameno svojej svätos­ti pred očami všet­kých národov, a uvidia všet­ky končiny zeme spasenie nášho Boha! 11 Preč, preč, vy­j­dite od­tiaľ, nedotýkaj­te sa nečis­tého, vy­j­dite z jeho stredu, z Babylona, očis­tite sa vy, ktorí nosíte nádoby Hos­podinove! 12 Lebo ne­vyj­dete v spechu ani ne­poj­dete útekom, lebo Hos­podin poj­de pred vami, a za vami jako za­dná stráž poj­de Bôh Iz­raelov. Mesiáš potupený.13 Hľa, môj služob­ník bude roz­um­ne konať, bude vy­výšený a vznešený a bude veľmi vy­soký. 14 Jako sa mnohí zhrozia nad tebou. (Tak bude zo­havený jeho vzhľad nad iných ľudí a jeho podoba nad synov človeka) - 15 tak zase skropí mnohé národy; pred ním kráľovia za­vrú svoje ús­ta, pre­tože to, čo im nebolo rozp­rávané, uvidia, a tomu, čoho ne­počuli, porozumejú.

RoháčekIzaiáš52