RoháčekIzaiáš56

Izaiáš

Napomenutie činiť spravedlivosť. Zasľúbenie cudzincom.1 Tak­to hovorí Hos­podin: Os­tríhaj­te súd a čiňte spraved­livosť, lebo je blíz­ko moje spasenie, aby prišlo, a moja spraved­livosť, aby sa zjavila! 2 Blaho­slavený človek, k­torý to činí, a syn človeka, k­torý sa toho drží, k­torý ostríha sobotu, aby jej ne­poškv­rňoval, a ktorý os­tríha svoju ruku, aby ne­učinila ničoho zlého! 3 Nech tedy ne­povie syn cudzin­ca, ktorý sa pri­pojil k Hos­podinovi, vraj do­is­ta ma od­delí Hos­podin od svoj­ho ľudu. Ani nech ne­povie kleštenec: Hľa, ja som suchý strom! 4 Lebo tak­to hovorí Hos­podin o klešten­coch, ktorí budú os­tríhať moje soboty a vy­volia si to, čo sa mne ľúbi, a budú sa držať mojej sm­luvy: 5 Dám im vo svojom dome medzi svojimi múrami mies­to a meno, lepšie nad synov a nad dcéry; dám mu večné meno, ktoré nebude vy­hladené. 6 A synov cudzin­ca, ktorí sa pri­poja k Hos­podinovi, aby mu svätos­lúžili a milovali meno Hos­podinovo súc mu za služob­níkov, každého, kto bude os­tríhať sobotu, aby jej ne­poškv­rňoval, a tých, ktorí sa budú držať mojej sm­luvy, 7 tých všet­kých dovediem na vrch svojej svätos­ti a ob­radujem ich v dome svojej mod­lit­by; ich zápal­né obeti a ich bit­né obeti mi budú príjemné na mojom ol­tári, lebo môj dom sa bude volať domom mod­lit­by u všet­kých národov. Hrozba slepým a nenasýtnym pastierom.8 Hovorí Pán Hos­podin, ktorý shromažďuje za­hnaných Iz­raelových: Ešte shromaždím k ne­mu, k jeho shromaždeným. 9 Vy, poľné zvieratá, všet­ky, poďte žrať, i všet­ky zvieratá v lese! 10 Jeho po­zorujúci strážni slepí, všet­ci, koľko ich je; ne­vedia ničoho; všet­ci sú ne­mými psami, k­torí nemôžu brechať, blúz­niv­ci, leh­niaci, ktorí milujú driemotu, 11 a pažraví psi, k­torí sa ne­vedia na­sýtiť. A to pastieri, ktorí ne­vedia porozumieť! Všet­ci, koľko ich je, hľadia na svoju vlast­nú ces­tu, každý na svoj vlast­ný zisk od svoj­ho kon­ca. 12 Poďte, hovoria, na­beriem vína, a opijeme sa opoj­ného nápoja, a bude zaj­trajší deň ako ten­to, ba ešte o mnoho väčší.

RoháčekIzaiáš56