RoháčekIzaiáš48

Izaiáš

Zatvrdilý Izrael trvá len milosťou Božou.1 Počuj­te toto, dome Jakobov, ktorí sa nazývate menom Iz­raelovým a pošli s­te z vôd Júdových, ktorí pri­saháte na meno Hos­podinovo a pri­pomínate Boha Iz­raelov­ho, ale nie v prav­de ani nie v spraved­livos­ti! 2 Lebo sa nazývajú od svätého mes­ta a spoliehajú sa na Boha Iz­raelov­ho, ktorého meno je Hos­podin Zá­stupov. 3 Oznámil som driev­ne veci od dáv­na, a keď vy­šli z mojich úst, ohlasoval som ich; náh­le som ich činieval, a do­stanovily sa. 4 Pre­tože som vedel, že si ty ur­put­ný, a že tvoja šija želez­ná húžva a tvoje čelo z medi, 5 pre­to som ti oznamoval od dáv­na; prv ako sa niek­toré dostanovilo, ohlásil som ti to, aby si ne­povedal: Moja mod­la to učinila, a: Moja rytina a sliatina to roz­kázala. 6 Počul si, hľaď, všet­ko to, a vy, či nemusíte vyznať to isté? Už teraz ti ohlasujem nové veci a strážené tajné, ktorých si ne­znal. 7 Teraz sú stvorené a nie od dáv­na, a ne­počul si o nich predo dňom, aby si ne­povedal: Hľa, vedel som to. 8 Lebo veď ani si ne­počul ani si ne­vedel, ani sa ti to od dáv­na nedos­talo do uší, lebo som vedel, že budeš príliš ne­ver­ne robiť a že sa voláš prie­stup­níkom od života mat­ky. 9 Pre svoje meno zhovievam zdŕžajúc svoj hnev a p­re svoju chválu ho krotím tebe na dobré, aby som ťa ne­vyp­lienil. 10 Hľa, pre­pálim ťa, ale nie ako strieb­ro, pre­beriem ťa v peci súženia. 11 Pre seba, pre seba to učiním, lebo jako by moh­lo byť poškvrnené moje meno? A svojej slávy inému nedám. 12 Počuj ma, Jakobe, a Iz­raelu, môj po­volaný: Ja som to; ja som prvý a ja som i po­sled­ný. 13 Veď moja ruka založila zem, a moja pravica roz­päla nebesia; len čo som za­volal na ne, hneď sa po­stavily všet­ky dovedna. 14 Shromaždite sa všet­ci, koľko vás je, a počuj­te! Kto z nich oznámil kedy tieto veci? Ten, k­torého miluje Hos­podin, vy­koná jeho vôľu na Babylone a jeho rameno na Chaldejoch. 15 Ja, ja som hovoril, aj ho po­volám; do­vediem ho, a jeho ces­ta sa mu vy­darí. 16 Pri­stúp­te ku mne, počuj­te to: Od počiat­ku som nehovoril skryte; od času, v ktorom sa to dialo, tam som ja. - A teraz, Pán Hos­podin ma po­slal a jeho Duch. Hospodin je vykupiteľom Izraelovým. Vyjdite z Babylona.17 Tak­to hovorí Hos­podin, tvoj vy­kupiteľ, Svätý Iz­raelov: Ja Hos­podin, tvoj Bôh, ťa učím pro­spievať a vediem ťa ces­tou, k­torou máš ísť. 18 Oj, aby si bol po­zoroval na moje pri­kázania, bol by tvoj po­koj ako rieka a tvoja spraved­livosť ako vlny mora! 19 A tvoj­ho semena by bolo jako pies­ku a plodu tvoj­ho života jako jeho zŕn; nebolo by vy­ťaté ani vy­hladené jeho meno zp­red mojej tvári! 20 Vy­j­dite z Babylona! Utečte od Chal­dejov! Zves­tuj­te hlasom plesania, ohlasuj­te to, roz­nes­te to až na koniec sveta! Po­vedz­te: Hos­podin vy­kúpil svoj­ho služob­níka Jakoba! 21 A nebudú žíz­niť, keď ich po­vedie po pus­tinách, dá, aby im tiek­ly vody zo skaly a roz­trh­ne skalu, a budú sa liať vody! 22 Ne­majú po­koja, hovorí Hos­podin, bez­božní.

RoháčekIzaiáš48