RoháčekIzaiáš10

Izaiáš

Beda nespravedlivým zákonodarcom.1 Beda zákonodar­com, ktorí vy­dávajú ne­spraved­livé zákony a pisateľom, ktorí píšu veci na ťarchu ľuďom, 2 aby od­tis­li núdz­nych od súdu a olúpili súd chudob­ných môj­ho ľudu; aby boly vdovy ich korisťou, a siroty plienia. 3 Nuž čože urobíte v deň navštívenia a za búr­ky, ktorá prij­de z ďaleka? Ku komu sa utečiete o po­moc a kde zanecháte svoju slávu? 4 Nepozos­tane iba zo­hnúť sa medzi väzňami, a pad­nú medzi po­bitými. Pri tom pri všet­kom ne­od­vráti sa jeho hnev, a ešte vždy bude jeho ruka vy­stretá. Beda chlúbnemu Assúrovi, prútu Božiemu.5 Beda As­súrovi, prútu môj­ho hnevu, a palicou je on v ich ruke, palicou môjho roz­hnevania. 6 Pošlem ho na pod­lý národ pokrytecký: pri­kážem mu o ľude svojej prch­livos­ti, aby bral korisť a plienil plen a aby spôsobil to, že by šliapali po ňom ako po blate ulíc. 7 Ale on tak nedumá, a jeho srd­ce to tak ne­mys­lí; ale v jeho srd­ci je myseľ zahladiť a vy­plieniť národov nie málo. 8 Lebo hovorí: Či nie sú moje kniežatá všet­ky dovedna kráľmi? 9 Či nie je Kal­no jako Kar­chemiš? Či nie je Chamat ako Ar­pad? A či nie je Samária ako Damašek? 10 Ako našla moja ruka kráľov­stvá modiel, ktorých rytiny boly predsa nad rytiny Jeruzalema a Samárie, 11 či tedy, jako som učinil Samárii a jej mod­lám, ne­učiním tak i Jeruzalemu a jeho ob­razom? 12 A stane sa, keď do­koná Pán všet­ko svoje dielo na vr­chu Si­one a v Jeruzaleme, tak hovorí: Navštívim aj ovocie vy­sokomyseľnos­ti srd­ca kráľa As­sýrie a nád­heru vy­sokos­ti jeho očí. 13 Lebo hovorí: V sile svojej ruky som to vykonal a vo svojej múd­ros­ti, lebo som roz­um­ný a od­stránil som hranice národov a ich po­klady som zraboval a str­hol som ako moc­ný dolu s pre­stolov tých, ktorí sedeli na nich. 14 Áno, moja ruka našla bohat­stvo národov ako hniez­do, a jako sbierajú zanechané vaj­cia, tak som ja sob­ral celú zem, a nebolo ni­koho, kto by bol po­hnul čo len krýdlom, alebo kto by bol ot­voril ús­ta alebo za­pišťal. 15 Či sa bude honosiť sekera povyšujúc sa nad toho, kto ňou seká? Či sa bude velebiť píla nad toho, kto ju ťahá? Jako keby prút po­vznášal tých, ktorí ho zdvíhajú! Ako keby palica zdvíhala toho, kto nie je drevom! 16 Pre­to pošle Panov­ník Hos­podin Zá­stupov na jeho tučných vy­chud­losť, a pod jeho slávou sa za­páli cele is­te, že bude horieť ako požiar; 17 lebo svet­lo Iz­raelovo bude ohňom, a jeho Svätý bude plameňom, ktorý za­páli a strávi jeho bodľač i jeho tŕnie, a to jedného dňa! 18 I slávu jeho lesa i jeho úrod­ného poľa, od duše až do tela, všet­ko vyhubí, a bude, jako keď sa neduživý rozp­lýva a mizne. 19 A ostat­ku stromov jeho lesa bude taký malý počet, že ich chlapča spíše. Potešenie ostatkom, zkaza Assúrovi.20 A stane sa toho dňa, že ostatok Iz­raela a to, čo unik­ne záhube z domu Jakobov­ho, nebude sa viacej spoliehať na toho, kto ho bije, ale sa spoľah­ne na Hos­podina, Svätého Iz­raelov­ho, v prav­de. 21 Ostatok sa na­vráti, ostatok Jakobov, k sil­nému Bohu, Udat­nému Hr­dinovi. 22 Lebo keby bolo tvoj­ho ľudu, Iz­raelu, jako mor­ského pies­ku, len ostatok sa na­vráti z neho. Usúdená záhuba za­plaví spraved­livosťou jako povodeň. 23 Lebo záhubu, a to pev­ne usúdenú, učiní Pán Hos­podin Zá­stupov pro­stred celej zeme. 24 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin Zá­stupov: Neboj sa As­súra, môj ľude, ktorý bývaš na Si­one, keď ťa bude biť prútom a po­z­dvih­ne na teba svoju palicu na spôsob Egyp­ta; 25 lebo už len čosi málo, máličko, a bude koniec zúreniu, a môj hnev sa ob­ráti na ich zkazu. 26 Hos­podin Zá­stupov zo­budí na neho bič a porazí ho, jako porazil Madiana na skale Orébovej, a po­z­dvih­ne svoju palicu na more, a po­z­dvih­ne ju, ako kedysi na Egypt. 27 A stane sa toho dňa, že uhne jeho bremeno s tvoj­ho pleca a jeho jar­mo s tvojej šije, a bude zničené jar­mo pre s­vätý olej. 28 Prij­de proti Aj­jatu, prej­de cez Mig­ron do Mich­masu, k­de složí svoju batožinu. 29 Prej­dú priechodom; Geba, povedia, bude nám nocľažišťom. Strachom sa bude triasť Ráma; utečie Gibea Sau­lova. 30 Nariekaj hlas­ne, dcéro Gal­lima! Po­zoruj ušima Lai­šo! Úbohý Anatót! 31 Mad­mena sa dá na útek; obyvatelia Gebima budú ratovať a utekať. 32 Ešte dnes v Nobe za­stáť! Po­hrozí svojou rukou vr­chu dcéry Si­ona, pa­hr­b­ku Jeruzalema. 33 Hľa, Panov­ník, Hos­podin Zá­stupov okles­tí zelené vet­vi strašnou silou, a tie, ktoré sú vy­sokého vzras­tu, budú zoťaté, a tie, k­toré sú vysoké, budú snížené. 34 A vy­seká do okola hus­tú krovinu lesa železom, i Libanon pad­ne od Veles­láv­neho.

RoháčekIzaiáš10