RoháčekIzaiáš58

Izaiáš

Pokrytecká zbožnosť.1 Volaj celým hrdlom, nezadŕžaj; po­výš svoj hlas ako trúba a oznám môj­mu ľudu ich pre­stúpenie a domu Jakobov­mu ich hriechy! 2 Síce ma hľadajú deň ako deň a žiados­tiví sú po­znať moje ces­ty, jako národ, ktorý činí spraved­livosť a ne­opúšťa súdu svojeho Boha. Do­pytujú sa ma na súdy spraved­livos­ti, chcú byť v blíz­kos­ti Boha. 3 A hovoria: Prečo sa po­stíme, keď ne­vidíš, trápime svoju dušu, keď nech­ceš vedieť? Hľa, v deň svoj­ho pôs­tu pre­vádzate s­voju vôľu a honíte všet­kých svojich robot­níkov. 4 Hľa, po­stíte sa na­to, aby ste sa preli a vadili a bili päsťou bez­božnos­ti. Ne­pos­títe sa vy tohoto dňa tak, aby bolo počuť na výsos­ti váš hlas. 5 Či toto má byť pôst, aký som vy­volil? Deň, aby človek trápil svoju dušu? Či to, aby svesil svoju hlavu jako trs­tina a po­stlal si smútočné vrece a popol, či to nazovieš pôs­tom a dňom, príjem­ným Hos­podinovi? Spôsob pravej pobožnosti a jej užitok. O sobote.6 A či nie je toto pôst, aký som vy­volil: rozo­päť putá bez­božnos­ti, roz­viazať uzly jar­ma, pre­pus­tiť zlomených slobod­ných a aby ste roz­trh­li každé jar­mo? 7 Či azda nie to, aby si lámal lačnému svoj chlieb a chudob­ných vy­hnaných uviedol do domu? Keby si videl na­hého, aby si ho za­odial a ne­skrýval sa pred svojím telom? 8 Vtedy vy­puk­ne tvoje svet­lo jako ran­ná zora, a tvoje zdravie rých­le vy­pučí, a tvoja spraved­livosť poj­de pred tebou, a sláva Hos­podinova ťa uzav­rie ako za­dná stráž. 9 Vtedy budeš volať, a Hos­podin sa ohlási; budeš po­kor­ne volať o pomoc, a riek­ne: Hľa, tu som! Ak od­strániš zo svoj­ho stredu jar­mo, p­res­taneš po­smešne vystierať prst a hovoriť ne­právosť, 10 ak ta dáš lačnému svoju dušu, a utrápenú dušu na­sýtiš, vtedy vzíde tvoje svet­lo vo tme, a tvoja mrákava bude jako polud­nie. 11 A Hos­podin ťa vždy po­vedie a na­sýti tvoju dušu i v naj­väčšie sucho a obod­rí tvoje kos­ti. A budeš ako za­vlažovaná za­hrada a jako prameň vôd, ktorého vody ne­s­klamú. 12 A pošlí z teba vy­stavia mies­ta, pus­té od veku, vy­z­dvih­neš zá­klady po­kolenia a po­kolenia, a budú ťa volať opraviteľom trh­lín, na­praviteľom ciest, aby sa moh­lo bývať. 13 Ak od­vrátiš svoju nohu od soboty, aby si nečinil toho, čo sa tebe ľúbi, v deň mojej svätos­ti; ale nazovieš sobotu roz­košou, svätú Hos­podinovu ctenou, a keď ju budeš ctiť tak, že nebudeš konať svoje ces­ty a prevádzať to, čo sa tebe ľúbi, ani hovoriť darom­né slovo, 14 vtedy budeš mať roz­koš v Hos­podinovi, a dám ťa voziť po vy­sokých mies­tach zeme a budem ťa kŕmiť dedičs­tvom Jakoba, tvoj­ho ot­ca, lebo ús­ta Hos­podinove hovorily.

RoháčekIzaiáš58