RoháčekIzaiáš60,15

Izaiáš 60:15

Mies­to toho, že si bol opus­tený a nenávidený, takže nebolo toho, kto by bol prešiel cez teba, učiním ťa večnou pýchou a radosťou po­kolenia a po­kolenia.


Verš v kontexte

14 A poj­dú k tebe zo­hnutí synovia tých, ktorí ťa trápili, a budú sa klaňať ku spod­ku tvojich nôh všet­ci tí, ktorí tebou po­hŕdali, a budú ťa volať mes­tom Hos­podinovým, Si­onom, p­ríbyt­kom Svätého Iz­raelov­ho. 15 Mies­to toho, že si bol opus­tený a nenávidený, takže nebolo toho, kto by bol prešiel cez teba, učiním ťa večnou pýchou a radosťou po­kolenia a po­kolenia. 16 A budeš ssať mlieko národov i pr­sia kráľov budeš ssať a po­znáš, že ja Hos­podin som tvojím spasiteľom, a tvojím vy­kupiteľom sil­ný Jakobov.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

15 Mies­to toho, že si bol opus­tený a nenávidený, takže nebolo toho, kto by bol prešiel cez teba, učiním ťa večnou pýchou a radosťou po­kolenia a po­kolenia.

Evanjelický

15 Pre­to, lebo si bol opus­tený a nenávidený a že ni­kto ne­prišiel k tebe, urobím ťa naveky dôs­toj­ným, radosťou pre všet­ky po­kolenia.

Ekumenický

15 Mies­to toho, aby si bol opus­tený, nenávidený a ni­kým nenavštívený, urobím ťa pýchou naveky, radosťou pre všet­ky po­kolenia.

Bible21

15 Místo abys byla opuštěná a neoblíbená, takže skrze tebe nikdo nechodil, způsobím, abys věčnou chlou­bou byla, všem poko­lením bu­deš ra­dostí.