RoháčekIzaiáš11

Izaiáš

Proroctvo o Kristovi a o jeho kráľovstve.1 A vy­j­de prútok z parezu Izai­ho, a mlád­nik z jeho koreňov ponesie ovocie. 2 Spočinie na ňom Duch Hos­podinov, duch múd­ros­ti a roz­um­nos­ti, duch rady a hr­din­skej sily, duch známos­ti a báz­ne Hos­podinovej. 3 A jako voňavá obeť bude mu voňať bázeň Hos­podinova; nebude súdiť podľa videnia svojich očí ani nebude tres­tať podľa počutia svojich uší, 4 ale bude súdiť chudob­ných podľa spraved­livos­ti a bude tres­tať tichých zeme podľa spraved­livého práva, bude biť zem prútom svojich úst a duchom svojich rtov za­bije bez­božného. 5 Spraved­livosť bude opas­kom jeho bedier a prav­divosť opas­kom jeho ľad­vín. 6 Vlk bude bývať s barán­kom, a par­dus bude ležať s kozľaťom, teľa a ľvíča a krm­ný dobytok budú spolu, a malé chlapča ich po­vedie; 7 krava a med­vedica budú sa ­spolu pásť, aj ich mláďatá budú spolu ležať, lev bude žrať slamu jako vôl, 8 a dieťa, ktoré požíva pr­sia, bude sa ih­rať nad dierou jedovatého hada, a od­stavenec siah­ne svojou rukou na dieru baziliškovu. 9 Ne­uškodia ani nezahubia na celom vr­chu mojej svätos­ti, lebo zem bude pl­ná známos­ti Hos­podinovej, tak ako čo vody po­krývajú more. 10 A stane sa toho dňa, že po koreni Izai­ho, ktorý bude stáť za prápor národom, snažne sa budú do­pytovať po­hania, a mies­to jeho od­počinutia bude samá sláva. Spasené ostatky, mier v Izraelovi.11 A stane sa toho dňa, že Pán po druhé priloží svoju ruku, aby si dobyl ostatok svoj­ho ľudu, ktorý ponechaný súc po­zos­tane z As­súra a z Egyp­ta, z Pat­rosa a z Et­hi­opie, z Élama a zo Sineára, z Chamatu a z os­trovov mora. 12 A vy­z­dvih­ne prápor národom a soberie za­hnaných Iz­raelových a rozp­týlené Júdove shromaždí od štyroch strán zeme. 13 Potom uhne žiar­livosť Ef­rai­mova, a protiv­níci Júdovi budú vy­plienení. Ef­raim nebude žiar­liť na Júdu, a Júda nebude sužovať Ef­rai­ma. 14 Ale sletia na plece Filištínov na západ; spolu budú plieniť synov východu; na Edoma a Moába vy­strú svoju ruku; a synovia Am­monovi ich budú po­slúchať. 15 A Hos­podin vy­riek­nuc kliat­bu nad zátokou Egypt­ského mora cel­kom ju za­hladí a máv­ne svojou rukou na rieku v roz­horúčení svoj­ho ducha a roz­razí ju na sedem po­tokov a spôsobí to, aby ju moh­li prejsť v obuvi. 16 A bude s­chod­ná hradská ostat­ku jeho ľudu, ktorý ponechaný súc po­zos­tane z As­súra, jako bola Iz­raelovi v deň, v ktorý išiel hore z Egypt­skej zeme.

RoháčekIzaiáš11