RoháčekIzaiáš39

Izaiáš

Posolstvo Merodachovo. Márnivá chlúba Ezechiášova.1 Toho času po­slal Merodach Baladan, syn Baladanov, babylon­ský kráľ, Ezechiášovi list a dar, keď počul, že bol ne­moc­ný a že vy­zdravel. 2 A Ezechiáš sa im radoval a ukázal im dom svojich klenotov, strieb­ro i zlato, voňavé veci aj výbor­ný olej, celú svoju zbrojáreň i všet­ko, čo sa na­chádzalo v jeho po­kladoch; nebolo veci, ktorej by im nebol ukázal Ezechiáš vo svojom dome i v celom svojom pan­stve. 3 Po­tom prišiel prorok Izai­áš ku kráľovi Ezechiášovi a riekol mu: Čo po­vedali tí mužovia a od­kiaľ prišli k tebe? A Ezechiáš odpovedal: Prišli ku mne z ďalekej zeme, z Babylona. 4 A riekol: Čo videli v tvojom dome? A Ezechiáš po­vedal: Videli všet­ko, čo je v mojom dome. Nieto ničoho v mojich po­kladoch, čoho by som im nebol ukázal. 5 Vtedy riekol Izai­áš Ezechiášovi: Počuj slovo Hos­podina Zá­stupov! 6 Hľa, prij­dú dni, že všet­ko, čo je v tvojom dome, a čo na­s­hromaždili tvoji ot­covia až do tohoto dňa, bude od­nesené do Babylona, nezos­tane ničoho, vraví Hos­podin. 7 Aj z tvojich synov, ktorí poj­dú z teba, ktorých splodíš, vez­mú niektorých, a budú komor­ník­mi v paláci babylon­ského kráľa. 8 Na to po­vedal Ezechiáš Izai­ášovi: Dob­ré je slovo Hos­podinovo, ktoré si hovoril. A ešte povedal: Lebo bude po­koj a prav­da za mojich dní.

RoháčekIzaiáš39