RoháčekIzaiáš9

Izaiáš

Zasľúbenie sediacim vo tme.1 Lebo niet únavy tomu, ktorý jej, pôsobí úz­kosť. Tam pr­vého času ľah­ko doložil s­voju ruku na zem Za­bulona a na zem Naf­taliho, ale po­sled­ného ťažko doloží, na ces­tu k moru za Jor­dánom, na Galileu po­hanov. 2 Ľud, ktorý chodil vo tme, uzrie veliké svet­lo, a nad tými, ktorí bývali v zemi tône smr­ti, za­skveje sa svet­lo. 3 Rozm­nožil si národ, ale si ne­zveličil rados­ti. Avšak radovať sa budú pred tebou, jako sa radujú v žat­ve, jako plesajú, keď delia korisť; 4 lebo polámeš jar­mo jeho bremena i prút jeho pleca, palicu jeho po­honiča jako v deň Madiana. 5 Lebo každá zbraň ozb­rojen­ca, používaná s hr­motom, i každé rúcho, po­váľané v kr­vi, bude na spálenie, za po­krm ohňu. O narodení Pána Krista a o jeho kráľovstve.6 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežat­stvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Pred­iv­ný, Rad­ca, Sil­ný Bôh, Udat­ný Hr­dina, Otec Večnos­ti, Knieža Po­koja. 7 Množiteľovi toho kniežat­stva a po­koju nebude konca. Sedieť bude na tróne Dávidovom a bude panovať nad jeho kráľov­stvom, aby ho pev­ne po­stavil a založil na pev­ný zá­klad súdom a spraved­livosťou od­teraz až na veky. Hor­livosť Hos­podina Zá­stupov to učiní. Tresty za pýchu a nekajúcnosť Izraelovu.8 Pán po­slal slovo do Jakoba a pad­lo v Iz­raelovi. 9 A zvedia o tom, všetok ľud, Ef­raim aj obyvatelia Samárie, k­torí hovoria v pýche a vo vy­sokomyseľnos­ti srd­ca, vraj 10 teh­ly pad­ly, ale vy­stavíme z tesaného kameňa; sykomory sú vy­ťaté, a na­hradíme ich cedrami. 11 Ale Hos­podin po­výši protiv­níkov Recínových nad neho a jeho ne­priateľov pod­pich­ne, 12 Sýrov od­predu a Filištínov od­zadu, a budú žrať Iz­raela celými ús­tami, ale ani pri tom pri všet­kom ne­od­vráti sa jeho hnev, ale ešte vždy bude jeho ruka vy­stretá. 13 Avšak ľud sa jed­nako len nenavracia k tomu, ktorý ho bije, a Hos­podina Zá­stupov nehľadajú. 14 Pre­to od­tne Hos­podin od Iz­raela hlavu i chvost, pal­movú vetev i siť, a to jedného dňa. 15 Starec a vážený človek sú tou hlavou; a prorok, ktorý vy­učuje lži, je chvos­tom. 16 A vod­covia tohoto ľudu stali sa zvod­cami, a tí z neho, ktorí sú vedení, budú po­hl­tení. 17 Pre­to sa Pán nebude radovať jeho mláden­com a nad jeho sirotami a nad jeho vdovami sa nezľutuje, lebo všet­ci, koľko ich je, sú po­kryt­ci a zločin­ci, a každé ús­ta hovoria bláz­nov­stvo. Pre to pre všet­ko sa ne­od­vráti jeho hnev, ale ešte vždy bude jeho ruka vy­stretá. 18 Lebo bez­božnosť bude horieť ako oheň: zožerie tŕnie a bodľač a za­páli aj húšťavy lesa, a budú sa valiť hore mohutným stĺpom dymu. 19 Pre veľký hnev Hos­podina Zá­stupov za­tmie sa zem, a ľud bude jako po­trava ohňa; ni­kto nebude šet­riť ani svojho brata. 20 Od­reže na pravej strane, a bude lačný; bude žrať na ľavej, ale ne­na­sýtia sa; každý z nich bude žrať mäso svoj­ho vlast­ného ramena, 21 Manas­ses bude žrať Efraima a Ef­raim Manas­sesa, a obaja spolu sa vrh­nú na Júdu. Pri tom pri všet­kom ne­od­vráti sa jeho hnev, ale ešte vždy bude jeho ruka vy­stretá.

RoháčekIzaiáš9