RoháčekIzaiáš61

Izaiáš

Úrad Pána, Krista.1 Duch Pána Hos­podina je na mne, pre­tože ma po­mazal Hos­podin, aby som zves­toval po­kor­ným evan­jelium; po­slal ma ob­viazať skrúšených srd­com, vy­hlásiť zajatým slobodu a väzňom ot­vorenie žalára, 2 a vy­hlásiť rok milos­ti Hos­podinov a deň po­msty nášho Boha, po­tešiť všet­kých za­rmútených, 3 ob­rátiť pozor na za­rmútených Si­ona, dať im okrasu mies­to popola, oleja veselos­ti mies­to smút­ku, odev chvály mies­to ducha malomyseľnos­ti. A budú ich volať dubami spraved­livos­ti, sadením Hos­podinovým, aby bol os­lávený. 4 A vy­stavia pus­tiny od veku, po­stavia driev­ne spus­tošeniny, takže budú zase stáť, a ob­novia pus­té mes­tá, spus­tošené od pokolenia a po­kolenia. 5 A po­stavia sa cudzin­ci a budú pásť vaše drob­né stádo, a synovia cudzozem­ca budú vašimi oráčmi a vašimi vinár­mi. Semä, ktorému požehnal Hospodin.6 A vy sa budete volať kňaz­mi Hos­podinovými; po­vie sa vám: Svätos­lužob­níci nášho Boha. Budete užívať bohat­stvo národov a za­meníte sa v ich sláve. 7 Za svoju han­bu dos­tanete dvojnásobne. A za po­tupu plesať budú nad svojím podielom, a tak budú dedične vlád­nuť dvoj­násob­ným vo svojej zemi: budú mať večnú radosť. 8 Lebo ja Hos­podin milujem súd a nenávidím lúpeže s ne­právosťou a dám im od­platu za ich prácu podľa prav­dy a učiním s nimi večnú sm­luvu. 9 A tak bude známe ich semeno medzi po­han­mi a ich po­tom­stvo medzi národami. Všet­ci, ktorí ich uvidia, po­znajú ich, že sú semenom, ktoré požeh­nal Hos­podin. 10 Pre­veľmi sa radujem v Hos­podinovi, moja duša plesá v mojom Bohu, lebo ma ob­liekol do rúcha spásy, od­ial ma plášťom spraved­livos­ti; som ako ženích, k­torý si kňazsky zdobí hlavu stuhami, a jako ne­ves­ta, ktorá sa krášli svojimi oz­dobami. 11 Lebo jako zem vy­dáva svoju rast­linu, a jako za­hrada ženie to, čo bolo do nej za­siate, tak Pán Hos­podin spôsobí to, aby vzišla spraved­livosť a chvála pred všet­kými národami.

RoháčekIzaiáš61