RoháčekIzaiáš65

Izaiáš

O povolaní pohanov a o spurnom ľude židovskom.1 Dal som sa vy­hľadať tým, ktorí sa ne­pýtali po mne; dal som sa naj­sť tým, ktorí ma nehľadali. Po­vedal som: Hľa, tu som, tu som! národu, ktorý sa nenazýval po mojom mene. 2 Rozp­res­tieral som svoje ruky celý deň oproti spur­nému ľudu, op­roti tým, ktorí chodia ces­tou nie dob­rou, za svojimi myšlien­kami. 3 Ľud, , ktorí ma stále popudzujú do tvári; obetujú v za­hradách a kadia na teh­lách; 4 ktorí sedávajú v hroboch a nocúvajú na taj­ných mies­tach; ktorí jedia sviňs­ké mäso a majú nadrobené hnusoby vo svojich nádobách; 5 ktorí hovoria: Ta ďalej odo mňa! Ne­prib­ližuj sa mi, lebo by som ťa po­svätil. Tí sú dymom v mojich no­z­drách, ohňom, horiacim celý deň. 6 Hľa, je to zapísané predo mnou; nebudem mlčať, ale za­platím a za­platím do ich lona, 7 za vaše ne­právos­ti, a za neprávosti vašich ot­cov spolu, hovorí Hos­podin; ktorí kadili na vr­choch a hanobili ma na brehoch, a tak najprv na­meriam p­láce za ich prácu do ich lona. Blaženosť poslušných Bohu, kliatba neposlušných.8 Tak­to hovorí Hos­podin: Ako keď sa naj­de šťava v strap­ci hroz­na, a niek­to povie: Nekaz ho, lebo je v ňom požeh­nanie, tak učiním pre svojich služob­níkov, že nez­kazím všet­kého. 9 Ale vy­vediem z Jakoba semeno a z Júdu toho, ktorý zdedí trvale moje vr­chy, a tak to zdedia moji vy­volení, a moji služob­níci budú bývať tam. 10 A Sáron bude za pas­tvis­ko drob­ného stáda a dolina Áchor za ležište dobyt­ku, pre môj ľud, ktorí ma budú hľadať. 11 Ale vy, ktorí opúšťate Hos­podina, ktorí za­búdate na vrch mojej svätos­ti, ktorí strojíte bohu Šťastenovi stôl a Osudu nalievate strojeného vína, 12 vám dám taký osud, že vás vy­dám meču, a všet­ci sa zo­hnete, aby ste boli za­bití, pre­tože som volal, a ne­oh­lásili ste sa; hovoril som, a ne­počuli ste, ale ste robili to, čo je zlé v mojich očiach, a vy­volili ste si to, čo sa mi neľúbi. 13 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, moji služob­níci budú jesť, a vy budete hladovať; hľa, moji služob­níci budú piť, a vy budete žíz­niť; hľa, moji služob­níci sa budú radovať, a vy sa budete han­biť; 14 hľa, moji služob­níci budú plesať pre radosť srd­ca, a vy budete kričať pre bolesť srd­ca a budete kvíliť pre skrúšenie ducha. 15 A zanecháte svoje meno mojim vy­voleným na kliat­bu. A za­bije ťa Pán Hos­podin. - Ale svojich služob­níkov na­zve iným menom, 16 takže ten, kto si bude dob­rorečiť na zemi, bude si dob­rorečiť v Bohu ne­z­vrat­nej ver­nos­ti, a ten, kto bude pri­sahať na zemi, bude pri­sahať na Boha ne­z­vrat­nej ver­nos­ti, lebo sa za­bud­nú predošlé súženia, a to pre­to, že budú ukryté zp­red mojich očí. Nové nebesia a nová zem. Vlk s baránkom.17 Lebo hľa, stvorím nové nebesia a novú zem, a nebudú sa spomínať driev­ne veci ani ne­prij­dú na myseľ. 18 Lež raduj­te sa a plesaj­te na večné veky nad tým, čo ja stvorím, lebo hľa, stvorím Jeruzalem Jeruzalemom plesania a jeho ľud ľudom radosti. 19 A budem plesať nad Jeruzalemom a radovať sa budem nad svojím ľudom, ani sa v ňom viacej ne­počuje hlas plaču ani hlas kriku. 20 Nebude od­tiaľ viacej dieťaťa, k­toré by žilo iba nie­koľko dní, ani star­ca, ktorý by ne­vy­pl­nil svojich dňov. Lebo chlapec zo­mrie, keď mu bude sto rokov, a hriešnikovi, keby mu bolo i sto rokov, bude sa zlorečiť. 21 Na­staväjú domov a budú bývať v nich; nasadia viníc a budú jesť ich ovocie. 22 Nebudú staväť, aby tam býval iný; nebudú sadiť, aby jedol iný; lebo jako dni stromu budú dni môj­ho ľudu, a dielo svojich rúk budú užívať moji vy­volení do zvetšenia. 23 Nebudú pracovať nadar­mo ani nebudú rodiť na strach, lebo oni budú semenom požeh­naných Hos­podinových aj ich po­tom­ci s nimi. 24 A bude tak, že prv ako budú volať, ja sa ohlásim; kým ešte budú hovoriť, ja vy­slyším. 25 Vlk a jahňa budú sa pásť spolu, a lev bude žrať slamu jako vôl, a hadovi za po­krm bude prach. Ne­uškodia ani nezahubia na celom vr­chu mojej svätos­ti, hovorí Hos­podin.

RoháčekIzaiáš65