RoháčekIzaiáš1

Izaiáš

Nevďačnosť a nevernosť Júdova. Jeho zkaza.1 Videnie Izai­áša, syna Ámosov­ho, ktoré videl o Júdovi a o Jeruzaleme za dní Uziáša, Jotama, Achaza a Ezechiáša, jud­ských kráľov. 2 Počuj­te, nebesia, po­zoruj ušima, zem, lebo Hos­podin hovorí: Synov som vy­choval a vy­výšil, ale oni zrad­ne od­pad­li odo mňa. 3 Vôl zná svoj­ho hos­podára a osol jas­le svoj­ho pána; Iz­rael ne­zná, môj ľud ne­srozumieva. 4 Beda hriešnemu národu, ľudu, obťaženému ne­právosťou, semenu zlost­níkov, porušeným synom! Opus­tili Hos­podina, rúhali sa Svätému Iz­raelov­mu, od­vrátili sa zpät. 5 Načo aj máte byť ešte bití, keď sa len zase a vše viac odvraciate? ! Celá hlava je ne­moc­ná, a celé srd­ce neduživé. 6 Od spod­ku nohy až po ­vrch hlavy neni na ňom celého mies­ta zdravého; všet­ko je samá rana, mod­rina a h­nisavá rana ot­vorená; rany neboly vy­tlačené ani ob­viazané ani na úľavu obmäkčené olejom. 7 Vaša zem leží púšťou, vaše mes­tá sú vy­pálené ohňom, a vaša pôda, cudzin­ci ju zožierajú pred vami, a je púšťou, jako pod­vrátená od cudzincov, 8 kým dcéra Si­ona po­zos­tala jako búd­ka vo vinici a jako nočný úchylok na uhor­kovom poli, jako obľa­hnuté mes­to. 9 Keby nám Hos­podin Zá­stupov nebol zanechal niečo málo po­zos­tat­ku, boli by sme jako Sodoma, Gomore by sme boli podob­ní. Márnosť bohoslužby bez pokánia.10 Počuj­te slovo Hos­podinovo, vy, kniežatá Sodomy; po­zoruj­te ušima zákon našeho Boha, vy, ľude Gomory! 11 Načože mi je to množstvo vašich bit­ných obetí? hovorí Hos­podin. Na­sýtil som sa zápal­ných obetí baranov i tuku vy­kŕmeného dobytka, a krvi jun­cov, oviec a kôz nie som žiados­tivý. 12 Keď pri­chádzate, aby ste sa ukázali pred mojou tvárou, ktože to kedy vyhľadával z vašej ruky, aby ste šliapali moje ná­dvoria? 13 Nedonášaj­te viacej obil­ných darov klam­ných: kadivo mi je ohav­nosťou; čo do nov­mesiaca soboty a svolávania shromaždenia, ne­môžem z­niesť neprávosti ani sviatočného davu bezbožného. 14 Vaše nov­mesiace a vaše výročité sláv­nos­ti nenávidí moja duša; staly sa mi bremenom; ustal som od ne­senia. 15 Pre­to keď rozp­res­tierate svoje ruky, za­krývam svoje oči pred vami, ba i keď množíte mod­lit­bu, nečujem; vaše ruky sú pl­né kr­vi. 16 Umyte sa, očis­tite sa, od­stráňte zlosť svojich skut­kov zp­red mojich očí, pre­staňte zle robiť! 17 Učte sa dob­re robiť, hľadaj­te súd, do­pomáhaj­te utlačenému k právu, súďte súd siroty, za­staňte sa práva vdovy. Zasľúbenie kajúcim, pomsta nekajúcim.18 Nože poďte a pravoťme sa potom! hovorí Hos­podin: Keby boly vaše hriechy jako šar­lát, budú biele jako sneh; keby boly čer­vené jako čer­vec, d­vak­rát farbený, budú jako vl­na. 19 Ak budete chcieť a budete po­slúchať, budete jesť dob­ré veci zeme. 20 Ale jest­li sa budete vzpečovať a po­stavíte sa na od­por, budete požraní od meča, lebo ús­ta Hos­podinove hovorily. Ohlásenie súdov Božích a Božej vernosti.21 Oj, ako sa stalo smil­nicou mes­to, kedysi verné! Bolo pl­né súdu; spraved­livosť pre­bývala v ňom, a teraz v ňom bývajú vrahovia! 22 Tvoje strieb­ro sa ob­rátilo na tros­ky; tvoje víno je po­miešané s vodou; 23 tvoje kniežatá sú spur­ní od­pad­líci, spoločníci zlodejov; všet­ci, koľko ich je, milujú ú­plat­ný dar a ženú sa za od­platou; siroty ne­súdia podľa spravedlivosti, a pravota vdovy ne­prij­de pred nich. 24 Pre­to hovorí Panov­ník Hos­podin Zá­stupov, Moc­ný Iz­raelov: Oj, po­teším sa nad svojimi protiv­ník­mi a po­mstím sa na svojich ne­priateľoch! 25 A ob­rátim svoju ruku na teba a očis­tím ťa spáliac tvoje tros­ky jako žieravina a od­stránim všet­ko tvoje olovo. 26 A na­vrátim ti tvojich sud­cov, k­torí budú jako tam prv, a tvojich rad­cov, ako na počiat­ku, a potom sa budeš volať mes­tom spraved­livos­ti, ver­ným mes­tom. 27 Sion bude vy­kúpený súdom a jeho na­vrátivší sa spraved­livosťou. 28 Ale skrúšenie od­pad­líkov a hriešnikov p­rij­de spolu, a tí, ktorí opúšťajú Hos­podina, za­hynú. 29 Lebo sa budú han­biť pre mod­lár­ske duby, po ktorých ste túžili, a budete rumenieť od studu pre za­hrady, ktoré ste si zvolili, 30 pre­tože budete jako dub, ktorého lís­tie väd­ne, a jako za­hrada, ktorá ne­má vody. 31 A bude najsilnejší pazderím a jeho dielo is­krou, a oboje to bude horieť spolu, ani nebude ni­koho, kto by za­hasil.

RoháčekIzaiáš1