RoháčekIzaiáš32

Izaiáš

Spravedlivosť v kráľovstve Kristovom.1 Hľa, kráľ bude kraľovať podľa spraved­livos­ti, a čo do kniežat, budú vlád­nuť podľa ­spraved­livého súdu, 2 a každý bude jako skrýša pred vet­rom a jako úkryt pred prívalom, ako po­toky vody v suchom kraji, ako tôňa oz­rut­nej skaly vo vy­práh­lej zemi. 3 A nebudú viacej zalepené oči vidiacich, a uši čujúcich budú bed­live po­zorovať, 4 srd­ce náh­livých porozumie známos­ti, a jazyk zajakavých bude hovoriť rých­le a jas­ne. 5 Nebude sa viacej nazývať blázon šľachet­ným, ani skúpemu sa nepovie šted­rý. 6 Lebo blázon hovorí bláz­nov­stvo, a jeho srd­ce pácha ne­právosť robiac ošemet­ne a hovoriac proti Hos­podinovi blud, aby vy­práz­dnil dušu lačného a spôsobil to, aby sa nedos­talo nápoja smäd­nému. 7 A skupáň? Jeho nás­troje sú zlé; mys­lí na mrzké veci, aby lživými rečami zkazil po­kor­ných, i keď hovorí chudob­ný ­spraved­livý súd. 8 Ale šľachet­ný mys­lí na šľachetné veci, ktorý aj vždy bude stáť pri tom, čo je šľachet­né. Júda spustošený, dokiaľ nebude vyliaty Svätý Duch.9 Vy, bez­starost­né ženy, vstaňte, počuj­te môj hlas; h­riešne ubezpečené dcéry, ušami po­zoruj­te moju reč! 10 Za mnohé dni, ba roky sa budete triasť, h­riešne ubezpečené; lebo za­hynie oberačka, a spratávanie iných úrod neprijde. 11 Chvej­te sa, bez­starost­né; tras­te sa, h­riešne ubezpečené! Vy­zliecť sa, ob­nažiť sa a opásať v­recovinu na bed­rá! 12 Bijúc sa na pr­sia budú kvíliť nad ľúbez­nými poliami, nad úrod­ným viničom: 13 na pôde môj­ho ľudu vzíde bodľač a tŕnie, áno, na všet­kých domoch, v ktorých panovala veselosť, na plesajúcom mes­te. 14 Lebo palác bude opus­tený, lomoz mes­ta zanechaný; vysoká hrad­ba Ofel a veža-po­zorovateľňa budú za jas­kyne až na veky, radosťou divých oslov, pas­tvis­kom stád, 15 do­kiaľ nebude vy­liaty na nás Duch z výsos­ti, a v­tedy bude ob­rátená púšť na úrod­né pole, a úrod­né pole bude po­važované za les. 16 A tak bude pre­bývať súd na púšti, a spraved­livosť bude bývať na úrod­nom poli. 17 A dielom spraved­livos­ti bude po­koj a službou spraved­livos­ti bude ticho a bez­pečnosť až na veky. 18 A môj ľud bude bývať v byd­lis­kách po­koja a v príbyt­koch ú­pl­nej bez­pečnos­ti a v bez­starost­ných obyd­liach od­počin­ku. 19 Ale prv bude padať ľadovec, až i sostúpi les, a do níz­kos­ti bude snížené mes­to. 20 Blaho­slavení vy, ktorí sejete pop­ri všet­kých vodách, ktorí voľne púšťate nohu vola a os­la!

RoháčekIzaiáš32